Create a Customized Zmluvu o obchodnom zástúpení na mieru

This template was prepared by: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Instructions

  • Použite pokiaľ potrebujete uzatvoriť zmluvu s obchodným zástupcom, ktorý je nezávislým podnikateľom (živnostník, spoločnosť).
  • Pokiaľ je Váš obchodný zástupca zamestnanec, použite Pracovnú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba jednorázovo sprostredkovať nejaký obchod, použite Sprostredkovateľskú zmluvu.
  • Pokiaľ potrebujete iba zariadiť nejakú záležitosť, môže sa Vám hodiť Príkazná (mandátna) zmluva. 
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto zmluvy nájdete tu.

Zmluva o obchodnom zastúpení

TÁTO ZMLUVA O OBCHODNOM ZASTÚPENÍ (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Obchodný zástupca“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ zmluvnej strany:
Add Comment
Cancel
Meno:
Add Comment
Cancel
Dátum narodenia:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydlisko:
Add Comment
Cancel
Telefón:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(ďalej ako „Zastúpený“)
Add Comment
Cancel
(Obchodný zástupca a Zastúpený ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Add Comment
Cancel
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Add Comment
Cancel
1
Definícia
Add Comment
Cancel
1.1
Na účely tejto Zmluvy „Obchody“ znamenajú
.
Add Comment
Cancel
1.2
Obchody sú detailne špecifikované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
2
Predmet Zmluvy
Add Comment
Cancel
2.1
Na základe tejto Zmluvy sa Obchodný zástupca zaväzuje pre Zastúpeného vyvíjať činnosť smerujúcu k uzatvoreniu Obchodov a Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi províziu za podmienok ustanovených v tejto Zmluve.
Add Comment
Cancel
3
Územie
Add Comment
Cancel
3.1
Obchodný zástupca bude činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať na území
.
Add Comment
Cancel
4
Zastúpenie
Add Comment
Cancel
4.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Obchodný zástupca bude na území podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy vykonávať
obchodné zastúpenie.
Add Comment
Cancel
4.2
Zastúpený sa zaväzuje neuzavrieť s treťou osobou zmluvu o obchodnom zastúpení pro uzatváraní Obchodov pre územie podľa odst. 3.1 tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
5
Trvanie Zmluvy
Add Comment
Cancel
5.1
Táto Zmluva je uzatvorená na
, a to do
.
Add Comment
Cancel
6
Provízia
Add Comment
Cancel
6.1
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi za sprostredkovanie
Obchodov Províziu.
Add Comment
Cancel
6.2
Provízia Obchodného zástupcu je
pre všetky typy Obchodov.
Add Comment
Cancel
6.3
Provízia Obchodného zástupcu je vo výške
+ slovami
z celkovej dohodnutej hodnoty daného Obchodu (ďalej ako "Provízia" v príslušnom gramatickom tvare).
Add Comment
Cancel
6.4
Obchodný zástupca má po zániku svojho záväzku podľa § 668 alebo § 670 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení nárok na províziu aj v prípade, ak
.
Add Comment
Cancel
7
Náklady Obchodného zástupcu
Add Comment
Cancel
7.1
Provízia
náklady Obchodného zástupcu spojené s obchodným zastúpením a ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
8
Platobné podmienky
Add Comment
Cancel
8.1
Zastúpený sa zaväzuje zaplatiť Obchodnému zástupcovi Províziu
, a to najneskôr do
dňa
, v ktorom je finančné plnenie tretej strany Zastúpenému, na ktoré je provízia viazaná, zaplatené Zastúpenému.
Add Comment
Cancel
8.2
Obchodnému zástupcovi
nárok na Províziu za finančné plnenie z Obchodov v prípade, že toto plnenie nie je uhradené Zastúpenému a pokiaľ nie je uhradené v lehote splatnosti, považuje sa pre účely splatnosti Provízie posledný deň lehoty splatnosti za deň úhrady finančného plnenia, na ktoré je Provízia viazaná za deň zaplatenia finančného plnenia, na ktoré je daná provízia viazaná.
Add Comment
Cancel
9
Uzatváranie obchodov
Add Comment
Cancel
9.1
Obchodný zástupca
právo uzatvárať Obchody v mene Zastúpeného a na jeho účet.
Add Comment
Cancel
9.2
Pri uzatváraní Obchodov v mene Zastúpeného a na jeho účet má Obchodný zástupca právo podpisovať dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s uzatváraním Obchodov a Zastúpený k tomu týmto Obchodnému zástupcovi udeľuje plnomocenstvo, ktoré Obchodný zástupca prijíma; plnomocenstvo zaniká spolu so zánikom obchodného zastúpenia.
Add Comment
Cancel
10
Ďalšia činnosť obchodného zástupcu
Add Comment
Cancel
10.1
Obchodný zástupca sa zaväzuje okrem sprostredkovania Obchodov vykonávať aj následujúcu činnosť
.
Add Comment
Cancel
11
Zákaz konkurencie
Add Comment
Cancel
11.1
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nebude na území
vykonávať na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mohla mať konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako osoby Zastúpeného.
Add Comment
Cancel
11.2
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nebude na území
vykonávať po dobu
mesiacov po zániku obchodného zastúpenia podľa tejto Zmluvy na vlastný alebo cudzí účet činnosť, ktorá by mala konkurenčnú povahu vo vzťahu k podnikaniu zastúpeného, predovšetkým nebude sprostredkovať uzatváranie Obchodov v prospech inej osoby ako je Zastúpený.
Add Comment
Cancel
12
Výpoveď zmluvy
Add Comment
Cancel
12.1
Zmluvné strany majú právo vypovedať túto Zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
Add Comment
Cancel
12.2
Výpovedná doba je
a začína plynúť
, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
12.3
Obchodné zastúpenie končí uplynutím výpovednej doby.
Add Comment
Cancel
13
Odstúpenie od zmluvy
Add Comment
Cancel
13.1
Zastúpený má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Add Comment
Cancel
13.1.1
Obchodný zástupca porušil zákaz konkurencie podľa článku 11 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
vplyv na účinnosť zákazu konkurencie.
Add Comment
Cancel
13.1.2
Obchodný zástupca porušil povinnosť mlčanlivosti podľa článku 14 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
vplyv na trvanie povinnosti mlčanlivosti.
Add Comment
Cancel
13.1.3
Obchodný zástupca vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Obchodnému zástupcovi žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Obchodného zástupcu.
Add Comment
Cancel
13.1.4
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Obchondého zástupcu trvajú dlhšie než
dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Add Comment
Cancel
13.2
Obchodný zástupca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
Add Comment
Cancel
13.2.1
Zastúpený je v omeškaní so zaplatením provízie alebo jej časti dlhšie než
dní;
Add Comment
Cancel
13.2.2
Zastúpený vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov na odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane Zastúpenému žiaden majetok alebo bola povolená reštrukturalizácia Zastúpeného.
Add Comment
Cancel
13.2.3
Okolnosti vyššej moci majúce vplyv na splnenie povinnosti Zastúpeného trvajú dlhšie než
dní a Zmluvné strany sa nedohodnú inak;
Add Comment
Cancel
13.3
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo od tejto Zmluvy odstúpiť aj z akéhokoľvek zákonného dôvodu.
Add Comment
Cancel
13.4
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Add Comment
Cancel
13.5
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.; tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Add Comment
Cancel
14
Povinnosť mlčanlivosti
Add Comment
Cancel
14.1
Obchodný zástupca sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo jej plnením, predovšetkým nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode ak jej jej zmluvnou stranou Zastúpený, (ii) databázu zákazníkov Zastúpeného ani kontakty v nej, (iii) cenovú politiku Zastúpeného, (iv) marketingovú stratégiu Zastúpeného, (v) informácie o uzatvorených Zmluvách a dodávateľoch Zastúpeného, (vi) spôsob fungovania podniku Zastúpeného, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Zastúpeného (ďalej len „Dôverná informácia“ v príslušnom gramatickom tvare).
Add Comment
Cancel
14.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 14.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadu, kedy (i) Zastúpený udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo orgán verejnej moci stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre plnenie tejto Zmluvy a/alebo kedy (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi zmluvnými stranami dovolené.
Add Comment
Cancel
14.3
Za dôvernú informáciu sa nepovažuje informácia, ktorá je v čase jej sprístupnenia alebo použitia bežne dostupná verejnosti.
Add Comment
Cancel
15
Vyššia moc
Add Comment
Cancel
15.1
Zmluvné strany sa zbavujú zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy počas trvania vyššej moci za predpokladu, že nebolo možné od nich spravodlivo požadovať, aby nesplneniu povinností z tejto Zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci predišli.
Add Comment
Cancel
15.2
Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považuje každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie záväzkov z tejto Zmluvy a ktorú nebolo možné v čase vzniku tejto Zmluvy predvídať. Za vyššiu moc sa podľa tejto Zmluvy považuje predovšetkým prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silná víchrica, záplavy,vojna, štrajk alebo iná udalosť, ktorá je mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Add Comment
Cancel
15.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Add Comment
Cancel
16
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
16.1
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Add Comment
Cancel
17
Záverečné ustanovenia
Add Comment
Cancel
17.1
Ak z kontextu tejto Zmluvy nevyplýva niečo iné, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam slova v množnom čísle a naopak a význam slova vyjadrujúci určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané výlučne pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
17.2
Nevymožiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
17.3
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
17.4
Táto Zmluva môže byť menená písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
17.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis.
Add Comment
Cancel
17.6
Každá zmluvná strana znáša svoje vlastné náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy.
Add Comment
Cancel
17.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Add Comment
Cancel
17.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvorená slobodne, vážne, ako aj bez nátlaku.
Add Comment
Cancel
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
, dňa
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 6.90 € (8.28 € with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.