Create a Customized Smlouvu o agilním vývoji a implementaci softwaru na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Tato smlouva se zabývá agilním vývojem softwaru. Tento vývoj je založen na co nejrychlejším dodání funkčního základu projektu s tím, že ke zdokonalení a přidání dalších funkcí dochází v průběhu, tedy za ostrého provozu. Vývoj projektu probíhá v takzvaných sprintech, které zahrnují analýzu požadavků, vývoj a implementaci. Tyto sprinty se opakují a v rámci nich dochází k postupnému upřesňování požadavků na funkčnost projektu.
  • Tato smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje sjednávání dílčích smluv o dílo.
  • Pokud chcete smlouvu na vytvoření programu tradičním způsobem, použijte smlouvu o dílo.
  • Pokud chcete jen smlouvu o postoupení práv k programu, použijte tuto smlouvu.
TATO SMLOUVA O AGILNÍM VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „ Objednatel “)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Zhotovitel“)
Add Comment
Cancel
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Add Comment
Cancel
Preambule
Add Comment
Cancel
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem úpravy vzájemných práv a povinností při takzvaném agilním vývoji softwaru.
Add Comment
Cancel
Mezi způsoby vývoje softwaru patří tradiční způsob vývoje a agilní vývoj.
Add Comment
Cancel
Tradiční způsob vývoje softwaru je založen na předem detailně stanoveném rozsahu dodávky softwaru, kdy je rozsáhle definována přesná funkčnosti budoucího produktu a zejména cena. Tento způsob vývoje má ovšem své nevýhody v tom, že často nejsou požadavky objednatele dost dobře předem známy, dochází ke změnám v zadání, což prodlužuje a prodražuje celý projekt.
Add Comment
Cancel
Agilní vývoj softwaru je naopak založen na co nejrychlejším dodání funkčního základu projektu s tím, že ke zdokonalení a přidání dalších funkcí dochází v průběhu, tedy za ostrého provozu. Vývoj projektu probíhá v takzvaných sprintech, které zahrnují analýzu požadavků, vývoj a implementaci. Tyto sprinty se opakují a v rámci nich dochází k postupnému upřesňování požadavků na funkčnost projektu.
Add Comment
Cancel
Tato Smlouva tedy upravuje práva a povinnosti stran v rámci takzvaného agilního vývoje softwaru.
Add Comment
Cancel
1
Úvodní ustanovení
Add Comment
Cancel
1.1
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje sjednávání dílčích smluv o dílo.
Add Comment
Cancel
1.2
„Software“ pro účely této Smlouvy znamená počítačový program vyvíjený Zhotovitelem podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
1.3
„Hardware“ pro účely této Smlouvy znamená nezbytné hmotné elektronické vybavení, které je potřebné k fungování Softwaru.
Add Comment
Cancel
1.4
Software lze popsat a určit podstatnými znaky tak, že:
Add Comment
Cancel
1.4.1
Software má sloužit k:
Add Comment
Cancel
1.4.2
Hlavními funkcemi a podstatnou náležitostí Softwaru bude:
Add Comment
Cancel
1.4.3
Software bude funkční na následující platformě:
Add Comment
Cancel
1.4.4
Software bude Zhotovitelem programován v jazyce:
Add Comment
Cancel
1.4.5
Minimální požadavky na Hardware jsou:
Add Comment
Cancel
1.4.6
Objednatel si vymiňuje, že
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
1.5
„Dokumentace“ pro účely této Smlouvy znamená jakékoliv dokumenty v českém či anglickém jazyce, které mají být dodány Zhotovitelem a jsou určeny k použití společně se Softwarem, včetně všech manuálů, návodů, licenčních dokumentů. V této Smlouvě tam, kde se hovoří o Softwaru, platí, že je tím myšlena i Dokumentace.
Add Comment
Cancel
1.6
„Sprint“ pro účely této Smlouvy znamená jednu jednotlivou fázi vývoje Softwaru, při kterém dochází k analýze, vývoji a implementaci Softwaru. Sprint je zahájen definováním požadavků na nové funkčnosti Softwaru; obvykle následuje vytvoření technické specifikace, návrh funkčního modelu, na který navazuje samotný vývoj a testování. Sprint je ukončen předáním a uvedením Sprintu do provozu. Každý Sprint je tak vymezen dílčí smlouvou o dílo; tam, kde se v této Smlouvě hovoří o Sprintu, je tím myšlena dílčí smlouva o dílo a naopak.
Add Comment
Cancel
2
Předmět Smlouvy
Add Comment
Cancel
2.1
Zhotovitel se zavazuje postupně vyvíjet a implementovat Software ve Sprintech za podmínek a za cenu stanovenou v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje Sprinty včetně případné Dokumentace převzít a uhradit za jejich provedení Zhotoviteli odměnu za podmínek a ve výši dohodnuté v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
2.2
Smluvní strany se zavazují dohodnout obsah Sprintu v průběhu vývoje Softwaru. Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se Sprinty a vztahy z nich řídit touto Smlouvou a podmínkami stanovenými v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
2.3
Sprint bude Smluvními stranami definován alespoň těmito údaji:
Add Comment
Cancel
2.3.1
obsahovou definicí Sprintu, tedy požadavky Objednatele na novou funkcionalitu či na změnu předcházející funkcionality Softwaru, opravu chyb a podobně.
Add Comment
Cancel
2.3.2
odhad časové náročnostina realizaci Sprintu, tedy hodinová doba práce potřebná k tomu, aby došlo k dokončení Sprintu.
Add Comment
Cancel
2.3.3
termín realizace, respektive datum dokončení a předání Sprintu.
Add Comment
Cancel
2.3.4
zda bude Sprint obsahovat Dokumentaci a v jakém rozsahu.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
2.4
Sprint může být dále definován těmito údaji:
Add Comment
Cancel
2.4.1
odměnou Zhotovitele za realizaci Sprintu. V takovém případě se za učení odměny považuje takto dohodnutá odměna namísto odměny dohodnuté v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
2.4.2
maximální částkou odměny Zhotovitele za realizaci Sprintu.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
3
Uzavření dílčí smlouvy
Add Comment
Cancel
3.1
Za Objednatele je oprávněna dílčí smlouvu uzavřít, tedy Sprint definovat, zaslat návrh Sprintu Zhotoviteli a jednat o podmínkách Sprintu, pouze pověřená osoba (dále jen „Pověřená osoba Objednatele“).
Add Comment
Cancel
3.2
Za Pověřenou osobu Objednatele se považuje:
Add Comment
Cancel
3.2.1
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
3.3
Dílčí smlouva vzniká potvrzením návrhu Sprintu pověřenou osobou Zhotovitele (dále jen „Pověřená osoba Zhotovitele“).
Add Comment
Cancel
3.4
Za Pověřenou osobu Zhotovitele se považuje:
Add Comment
Cancel
3.4.1
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
3.5
Potvrzení Sprintu s uvedením jiné ceny je považováno za protinávrh. Potvrzení Sprintu s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh.
Add Comment
Cancel
4
Místo plnění
Add Comment
Cancel
4.1
Software, respektive jednotlivé Sprinty, budou dodány a implementovány
.
Add Comment
Cancel
5
Práva a povinnosti Objednatele
Add Comment
Cancel
5.1
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli a jeho zaměstnancům veškerou potřebnou součinnost pro to, aby Zhotovitel mohl splnit své povinnosti podle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
5.2
Objednatel se zavazuje zajistit zaměstnancům Zhotovitele všechny potřebné přístupy, zejména vstup do svých prostor a k technickým prostředkům v rozsahu, který bude nutný ke splnění povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
5.3
Objednatel se zavazuje zajistit zaměstnancům Zhotovitele vhodné, hygienické a bezpečné podmínky pro činnosti, které budou vykonávány v sídle Objednatele.
Add Comment
Cancel
5.4
Dokumenty vytvořené Zhotovitelem za účelem splnění této Smlouvy (například analytické dokumenty, návrh softwarové architektury, zdrojové kódy) patří k know-how Zhotovitele. Objednatel se zavazuje vynaložit veškeré možné úsilí k tomu, aby se tyto dokumenty nedostaly do dispozice třetích osob.
Add Comment
Cancel
5.5
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli informace a dokumenty nezbytné pro plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že je výlučně na posouzení Objednatele, zda je k poskytnutí informací či dokumentů třeba uzavření zvláštní smlouvy k převzetí závazku mlčenlivosti. Odmítne-li Objednatel poskytnout informace či dokumenty, které budou dle Zhotovitele potřebné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy či k dokončení Sprintu, má Zhotovitel právo od této Smlouvy či od dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy odstoupit.
Add Comment
Cancel
5.6
Objednatel se zavazuje během vývoje Softwaru za účelem předejití škodám pravidelně denně provádět zálohu dat.
Add Comment
Cancel
6
Práva a povinnosti Zhotovitele
Add Comment
Cancel
6.1
Zhotovitel je povinen při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy.
Add Comment
Cancel
6.2
Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečností opatření, o kterých budou Objednatelem informováni. Zhotovitel odpovídá za to, že o těchto opatřeních informuje své zaměstnance.
Add Comment
Cancel
6.3
Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, které mu Objednatel sdělí. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá. V takovém případě Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu. Není-li možné takový pokyn splnit, má Zhotovitel právo od této Smlouvy či od dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy odstoupit.
Add Comment
Cancel
7
Předání díla
Add Comment
Cancel
7.1
Zhotovitel se zavazuje Objednatele informovat o připravenosti dodat Sprint. Smluvní strany se zavazují poskytnout si potřebnou součinnost k tomu, aby mohlo dojít k jeho předání.
Add Comment
Cancel
7.2
Zhotovitel před předáním předvede Objednateli, že předávaný Sprint je funkční, bez vad bránících jeho užití k dohodnutým účelům.
Add Comment
Cancel
7.3
Objednatel má
pracovních dnů k tomu, aby Software odzkoušel a vytkl Zhotoviteli vady. Nevytkne-li Objednatel v této lhůtě vady, má se zato, že je dílo (Sprint) bez vad.
Add Comment
Cancel
7.4
Má-li dílo (Sprint) vady, zavazuje se Zhotovitel vady odstranit podle své volby buď ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne vytknutí vad, nebo v rámci následujícího Sprintu.
Add Comment
Cancel
8
Autorské právo
Add Comment
Cancel
8.1
Smluvní strany se dohodly, že předáním Sprintu nabývá Objednatel oprávnění užívat Software jakožto předmět autorskoprávní ochrany jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu, ledaže je v této Smlouvě uvedeno jinak (dále též jen „Licence“).
Add Comment
Cancel
8.2
Objednatel
je oprávněn upravovat či jinak měnit Software a spojovat jej s jinými programy.
Add Comment
Cancel
8.3
Objednatel
oprávněn zasahovat do Softwaru a dalších předaných materiálů,
oprávněn jej rozmnožovat neomezeným způsobem,
oprávněn jej předávat třetím osobám a umožnit jeho použití třetími osobami.
Add Comment
Cancel
8.4
Licence je udělena k užití pouze těmito osobami:
Add Comment
Cancel
8.4.1
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
8.5
Cena za udělení Licence je již zahrnuta v ceně díla v čl. 9. této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
Odměna bude určena
Add Comment
Cancel
9
Odměna
Add Comment
Cancel
9.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za činnost podle této Smlouvy odměnu ve výši
+ slovy
za jednu odpracovanou
(dále jako „Odměna“).
Add Comment
Cancel
9.2
Doba strávená prací na Sprintu (a tedy i Odměna) musí být přiměřená rozsahu a náročnosti daného Sprintu.
Add Comment
Cancel
9.3
Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyúčtování Odměny obsahující popis činnosti spolu s uvedením doby, kterou touto činností strávil.
Add Comment
Cancel
9.4
Odměna bude vyúčtována vždy společně za každý kalendářní měsíc na základě faktury.
Add Comment
Cancel
9.5
Zhotovitel
plátcem DPH. Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH. Ke všem cenám bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů platných k datu zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění je den akceptace plnění.
Add Comment
Cancel
10
Odpovědnost za škodu
Add Comment
Cancel
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
10.1
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
Add Comment
Cancel
10.2
Smluvní strany tímto ujednávají limitaci náhrady škody neúmyslně způsobené Zhotovitelem Objednateli porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě do celkové výše
+ slovy
.
Add Comment
Cancel
10.3
Objednatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Zhotovitele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Zhotovitelem porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě v souvislosti s plněním této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
11
Smluvní pokuta
Add Comment
Cancel
11.1
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle odstavce 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Add Comment
Cancel
11.2
V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 14.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jedno porušení uvedené povinnosti.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
11.3
Zaplacení smluvní pokuty
nárok druhé Smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu.
Add Comment
Cancel
12
Odstoupení od Smlouvy
Add Comment
Cancel
12.1
Objednatel má právo od této Smlouvy nebo od dílčích smluv o dílo odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
12.1.1
Zhotovitel je v prodlení s dokončením Sprintu delším než
dní;
Add Comment
Cancel
12.1.2
Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence;
Add Comment
Cancel
12.1.3
Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Add Comment
Cancel
12.2
Zhotovitel má právo od této Smlouvy nebo od dílčích smluv o dílo odstoupit v případě, že:
Add Comment
Cancel
12.2.1
Objednatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Add Comment
Cancel
12.2.2
Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednatele a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
Add Comment
Cancel
12.2.3
Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Add Comment
Cancel
12.3
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Add Comment
Cancel
12.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Add Comment
Cancel
13
Vypořádání při odstoupení od Smlouvy
Add Comment
Cancel
13.1
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká udělené Licence k předmětu této Smlouvy, Licence tak v případě odstoupení od Smlouvy nadále trvá. Pokud by se ukázalo, že je toto ustanovení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu neplatné, zavazuje se Zhotovitel udělit licenci k dodanému Softwaru a Dokumentaci podle této Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém byla Objednateli na základě této Smlouvy udělena.
Add Comment
Cancel
13.2
Jestli některá ze stran odstoupí od Smlouvy, jsou strany povinny vzájemně se vypořádat takto:
Add Comment
Cancel
13.2.1
Zhotovitel se zavazuje předat veškeré dokončené nebo rozpracované Sprinty, včetně veškeré dohodnuté Dokumentace ve stavu, v jakém se ke dni odstoupení nacházejí.
Add Comment
Cancel
13.2.2
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do
dnů ode dne odstoupení od Smlouvy provést vyúčtování a sdělit Objednateli část dosud neuhrazené Odměny. Současně je Zhotovitel povinen doložit Objednateli oprávněnost Odměny.
Add Comment
Cancel
14
Důvěrnost
Add Comment
Cancel
14.1
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Add Comment
Cancel
14.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Add Comment
Cancel
14.1.2
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Add Comment
Cancel
14.1.3
cenovou politiku Objednatele,
Add Comment
Cancel
14.1.4
marketingovou strategii Objednatele,
Add Comment
Cancel
14.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Add Comment
Cancel
14.1.6
způsob fungování podniku Objednatele,
Add Comment
Cancel
14.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
(dále jen „Důvěrná informace“).
Add Comment
Cancel
14.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Add Comment
Cancel
14.2.1
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Add Comment
Cancel
14.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Add Comment
Cancel
14.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Add Comment
Cancel
14.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
14.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Add Comment
Cancel
14.4
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Add Comment
Cancel
14.5
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Add Comment
Cancel
Vložit doložku vyšší moci?
Add Comment
Cancel
15
Rozhodné právo
Add Comment
Cancel
15.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Add Comment
Cancel
16
Závěrečná ustanovení
Add Comment
Cancel
16.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
16.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
16.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
16.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
16.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
16.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Add Comment
Cancel
16.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Add Comment
Cancel
16.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Add Comment
Cancel
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.