Erstellen Sie Podnájemní smlouvu na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Anleitung

  • Použijte, pokud si pronajímáte byt nebo jinou věc nikoli od majitele, ale pouze od nájemce, nebo pokud jste nájemce a chcete další osobě byt nebo jinou věc pronajmout.
  • Pokud věc či její část pronajímá přímo majitel, vytvořte si Nájemní smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Podnájemní smlouva

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci podnajmout
Vyberte jednu z možností.
Podnajímanou nemovitostí je:
Vyberte jednu z možností.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO PODNÁJEMNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nájemcem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Nájemce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podnájemcem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Podnájemce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Nájemce a Podnájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
. podlaží budovy
, v
, obec
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Prohlášení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Nájemce prohlašuje, že vlastník Věci udělil souhlas s podnájmem Věci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Nájemce prohlašuje, že má plné právo platně podnajmout Věci Podnájemci touto Smlouvou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Podnájemce prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do podnájmu přebírá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.4
Nájemce prohlašuje, že Věc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete, aby nájemce (nebo někdo jím určený) užíval věc spolu s podnájemcem
Vhodné například v případě, pokud má jeden podnikatel pronajatu kancelář a chce ji dále sdílet s jinými podnikateli.
3.1
Nájemce se tímto zavazuje přenechat Podnájemci Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Podnájemce se zavazuje platit za to Nájemci Nájemné.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Podnájemce bere na vědomí, že společné části Jednotky bude sdílet s dalšími v odpovídající míře a je povinen je udržovat v dobrém stavu a nepoškozovat.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Podnájemce bere na vědomí, že
bude užívat Věc spolu s ním. Podnájemce je tedy povinen strpět omezení v užívání Věci pramenící ze skutečnosti, že bude Věc užívat společně s dalšími osobami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Účel podnájmu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Věc je podnajata
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Trvání Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Podnájem Věci je ujednán na
, a to do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Podnájem Věci začíná dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Automatické prodloužení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Nájemné
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Podnájemce se zavazuje platit za podnájem Věci nájemné ve výši
+ slovy
za
trvání nájmu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Nájemce
právo zvyšovat Nájemné o částku
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
Smluvní strany ujednávají, že částka za služby spojené s nájmem Věci
součástí Nájemného (tj. částky jsou sloučeny do jedné paušální částky), přičemž platby za poskytované služby se tedy nevyúčtovávají.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Jistota (kauce)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Podnájemce se zavazuje poskytnout Nájemci jistotu (kauci) ve výši
+ slovy
(dále jako „Jistota “).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Nájemce má právo použít Jistotu na pokrytí jakékoliv škody na Věci způsobené Podnájemcem nebo třetími osobami, kterým Podnájemce umožnil užívání Věci, a/nebo na úhradu jakýchkoliv finančních závazků Podnájemce vůči Nájemci podle této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.3
Nájemce je povinen vrátit Podnájemci Jistotu při skončení podnájmu Věci. Nájemce má právo započíst proti Jistotě své pohledávky za Podnájemcem vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.4
Podnájemce má právo na úroky z Jistoty od jejího poskytnutí do jejího vrácení nebo spotřebování ve výši zákonné sazby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Podnájemce se zavazuje platit Nájemné
nejpozději
den
za který je Nájemné placeno.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Nájemné za první měsíc podnájmu Věci podle této Smlouvy je splatné v hotovosti při uzavření této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Smluvní strany potvrzují předání a převzetí daného Nájemného.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.3
Podnájemce
Jistotu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.4
Všechna finanční plnění placená Nájemci v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.5
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Převzetí Věci Podnájemcem
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
Nájemce je povinen předat Věc Podnájemci
podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Nájemce předá Podnájemci spolu s Věcí
ks klíčů k Věci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Podnájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Předání Věci zpět Nájemci
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
Podnájemce je povinen předat Věc Nájemci nejpozději poslední den podnájmu podle této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.2
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Nájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.3
Podnájemce spolu s Věcí předá Nájemci veškeré klíče k Věci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.4
Nepředá-li Podnájemce Věc zpět Nájemci nejpozději poslední den trvání podnájmu, má Nájemce právo do Věci vstoupit, a to i pokud mu v tom brání překážka, zejména má Nájemce právo otevřít uzamčené dveře, vystěhovat věci Podnájemce a vyměnit zámky u dveří, k čemuž tímto Podnájemce Nájemce výslovně opravňuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.5
Věci Podnájemce, které Nájemce vystěhuje z Věci podle odst. 11.4 této Smlouvy, má Nájemce právo na náklady Podnájemce uskladnit a Podnájemce se zavazuje za toto uskladnění věcí Nájemci nahradit veškeré náklady, které mu tím vzniknou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.6
Smluvní strany tímto zřizují zástavní právo ve prospěch Nájemce ke všem movitým věcem Podnájemce, umístěným ode dne vzniku zástavního práva až po jeho zánik ve Věci k zajištění všech budoucích pohledávek Nájemce za Podnájemce pramenících z této Smlouvy, zejména pohledávek na zaplacení nájemného a/nebo služeb souvisejících s podnájmem podle této Smlouvy. Zástavní právo vzniká prvním dnem prodlení se zaplacením jakékoliv pohledávky podle předchozí věty a zaniká úplným zaplacením všech splatných pohledávek.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.7
Zajištění zástavním právem podle odstavce 11.6 této Smlouvy se poskytuje pro pohledávky do maximální souhrnné výše
+ slovy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.8
Věci Podnájemce, ke kterým vznikne Nájemci zástavní právo podle tohoto článku a které má Nájemce v držení, zejména jím vystěhované a uskladnění věci Podnájemce, má Nájemce právo zpeněžit způsobem a za podmínek stanovených zákonem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12
Výpověď podnájmu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1
Poruší-li Podnájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Nájemce právo vypovědět podnájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Podnájemce bez zbytečného odkladu Věc odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení podnájmu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.2
Výpovědní doba činí
a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.3
Podnájem Věci končí uplynutím výpovědní doby.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.4
Podnájem končí společně s nájmem Věci. Končí-li nájem Věci, sdělí to Nájemce Podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu Věci a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13
Spolubydlící
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.1
V rámci podnájmu Věci podle této Smlouvy má Podnájemce právo umožnit užívání Věci níže uvedeným (uvedenému) spolubydlícím (spolubydlícímu):
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.2
Nájemce si tímto vyhrazuje právo udělit souhlas s přijetím nového člena do Podnájemcovy domácnosti za podmínek ust. § 2272 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podnájemce nemá právo umožnit užívání Věci třetí osobě bez předchozího souhlasu Nájemce podle tohoto odstavce.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14
Další podnájem
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1
Podnájemce
právo zřídit třetí osobě k Věci další užívací právo (podnájem).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15
Další práva a povinnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.1
Podnájemce je po dobu trvání podnájmu povinen zajišťovat úklid společných částí domu podle vnitřního rozpisu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.2
Běžnou údržbu Věci a drobné opravy související s užíváním Věci je povinen provádět a hradit
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.3
Spolu s Věcí předává Nájemce Podnájemci k užívání i její následující vybavení:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.4
Smluvní strany tímto ujednávají, že podnájem Věci podle této Smlouvy
zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení nájemného (kvitanci)?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení (kvitanci) o zaplacení zálohy (kauce)?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.