Erstellen Sie Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Anleitung

  • Chcete podnikať v oblasti, v ktorej sa vyznáte, ale nespĺňate zákonom stanovené podmienky pre získanie príslušnej živnosti, napríklad z dôvodu chýbajúceho odborného vzdelania? Podnikať môžete aj prostredníctvom zodpovedného zástupcu.
  • Zodpovedného zástupcu musí mať podnikateľ aj v prípade, že má k podnikaniu zriadených viacero prevádzkarní. Ak totiž aj sám spĺňa odbornú spôsobilosť, môže ako zodpovedný zástupca zodpovedať len za jednu prevádzkareň. Živnostenský úrad však z tohto môže povoliť výnimku, napríklad vtedy, ak otváracie hodiny rôznych prevádzkarní umožňujú výkon tejto funkcie jednej osobe.
  • Práve v remeselných a viazaných živnostiach preto nemôže samostatne podnikať ktokoľvek, kto spĺňa len všeobecné podmienky získania živnosti, na podnikaní sa aktívne musí podieľať osoba, ktorá má požadovanú odbornú spôsobilosť. Ak takúto odbornú spôsobilosť nemá sám podnikateľ, musí si ustanoviť zodpovedného zástupcu.
  • Použijete pokiaľ potrebujete prevádzkovať živnosť, ktorá vyžaduje, aby ste mali zodpovedného zástupcu, napr. bary, reštaurácie, remeselné živnosti.
  • Zákonnú úpravu týkajúcu sa tejto dohody nájdete tu.

Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

TÁTO DOHODA, KTOREJ SÚČASŤOU JE SÚHLAS ZODPOVEDNÉHO ZÁSTUPCU S USTANOVENÍM DO FUNKCIE (ĎALEJ LEN „DOHODA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
IČO:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Miesto podnikania:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Podnikateľ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Zodpovedný zástupca“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Podnikateľ a Zodpovedný zástupca ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Spôsobilosť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že je osobou, ktorá spĺňa všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti podľa ustanovenia § 6 zákona č. 455/1991 Zb., o živnostenskom podnikaní, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „živnostenský zákon“), a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti podľa ustanovenia § 7 v spojení s ustanovením § 21 živnostenského zákona, a je tak osobou odborne spôsobilou na výkon živnosti „
“ v zmysle živnostenského zákona a jeho príloh (ďalej ako „Živnosť“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že mu nebolo zrušené živnostenské oprávnenie za porušenie podmienok alebo povinností určených zákonom ako osobitne závažné, ani za porušenie podmienok živnostenským zákonom alebo iným právnym predpisom.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.3
Zodpovedný zástupca vyhlasuje, že mu nebol súdom ani správnym orgánom uložený zákaz činnosti týkajúci sa vykonávania živnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Predmet Dohody
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Zodpovedný zástupca sa na základe tejto Dohody zaväzuje vykonávať pre Podnikateľa činnosť zodpovedného zástupcu pre Živnosť podľa ustanovenia § 11 živnostenského zákona a stáva sa tak garantom riadneho prevádzkovania živnosti a dodržiavania živnostenských právnych predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Zodpovedný zástupca súhlasí s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu v zmysle § 11 živnostenského zákona, u Podnikateľa pre Živnosť.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Odmena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Zodpovedný zástupca bude pre Podnikateľa vykonávať činnosť podľa tejto Súhlasu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť zodpovednému zástupcovi za činnosť podľa tejto Dohody sumu
+ slovami
(ďalej ako „Odmena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Podnikateľ sa zaväzuje zaplatiť Odmenu alebo akúkoľvek jej časť zodpovednému zástupcovi
na vyššie uvedenej adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Odmena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
O zaplatení Odmeny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný preberací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci zaplatenie Odmeny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Trvanie a ukončenie Dohody
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Táto Dohoda je uzavretá na dobu
, a to do
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Túto Dohodu je vždy možné ukončiť dohodou Zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3
Táto dohoda sa ďalej končí uplynutím času, na ktorý bola dohodnutá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Práva a povinnosti zodpovedného zástupcu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Zodpovedný zástupca je povinný vykonávať činnosť podľa tejto Dohody s odbornou starostlivosťou, v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Podnikateľ je povinný do
odovzdať Zodpovednému zástupcovi všetky doklady, podklady a dokumentáciu týkajúcu sa jeho činnosti, ktoré sú potrebné k tomu, aby mohol Zodpovedný zástupca vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a odbornosťou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
Zodpovedný zástupca nezodpovedá ani neručí za záväzky Podnikateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Zodpovednosť za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zodpovedný zástupca má zodpovedať za škodu, ktorú spôsobil Podnikateľovi

Ako bude Zodpovedný zástupca zodpovedať za škodu?

8.1
Zodpovedný zástupca plne zodpovedá Podnikateľovi za akúkoľvek škodu spôsobenú Zodpovedným zástupcom Podnikateľovi, akýmkoľvek porušením povinnosti Zodpovedného zástupcu uvedenej v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Dôverné informácie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Zodpovedný zástupca sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, predovšetkým nesprístupní, ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.1
žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.2
databázu zákazníkov Podnikateľa ani kontakty na nich,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.3
cenovú politiku Podnikateľa,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.4
marketingovú stratégiu Podnikateľa,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Podnikateľa,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.6
spôsob fungovania podniku (závodu) Podnikateľa,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.7
strategické rozhodnutie a podnikateľské zámery Podnikateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 9.1 tejto Dohody platí s výnimkou prípadov, kedy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.1
Podnikateľ udelil predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Dohody,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.4
Zodpovedný zástupca berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo Podnikateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Vyššia moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenie svojich povinností z tejto Dohody, po dobu trvania vyššej moci, pokiaľ nebolo možné povinnosti z tejto Dohody objektívne splniť.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Dohody považovaná každá udalosť, nezávislá na vôli Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov, a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Dohody. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Dohody považujú najmä prírodné katastrofy, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Dohody pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
Táto Dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1
V tejto Dohode, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahrňuje rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Dohody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Dohody, nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Dohody, pokiaľ z povahy alebo obsahu takého ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Dohody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.3
Táto Dohoda predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadom predmetu tejto Dohody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.4
Táto Dohoda môže byť zmenená iba písomnými dodatkami, podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.5
Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Dohody.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.6
Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť v okamžiku jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.7
Zmluvné strany si túto Dohodu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzatvárajú slobodne a vážne.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (8.28 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.