Erstellen Sie Reklamační řád

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Anleitung

Bližší informace o vyřizování reklamací naleznete na http://www.coi.cz/cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce/reklamace-zbozi-sluzeb/

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží
IČO:
, se sídlem
(dále jako „prodávající“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Záruka za jakost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.1
má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.2
se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.3
je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.4
vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.3
Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Způsob uplatnění reklamace
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.4
Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v přislušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.5
Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.6
Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Zaruční lhůta pro
činí pro nové zboží
měsíců.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.4
Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě, že
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.5
U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3.3 tohoto reklamačního řádu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.6
Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.7
Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.8
Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do
pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.9
Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.10
V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Výjimky z odpovědnosti za vady
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1.1
je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1.2
je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1.3
vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1.4
jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1.5
mechanické poškození zboží;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1.6
vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1.7
provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1.8
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1.9
poškození v důsledku vyšší moci;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Účinnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.