Erstellen Sie Zástavní smlouvu na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Anleitung

  • Použijte, pokud potřebujete zajistit své peněžité i nepeněžité pohledávky.
  • Pokud dlužník nebude plnit, máte právo zástavu prodat.
  • Další možností, jak posílit své postavení vůči dlužníkovi, je Uznání dluhu.
  • Pokud chcete pohledávku soudně vymáhat, odešlete Předžalobní upomínku a následně podejte Návrh na vydání platebního rozkazu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Zástavní smlouva

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO ZÁSTAVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dlužníkem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Dlužník“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Věřitelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Věřitel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Dlužník a Věřitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci zastavit
Nemovistostí je:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci zastavit
1.1
V této Smlouvě „Zástava“ znamená.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Zástava je zapsána na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.3
V této Smlouvě „Dluh “ znamená povinnost Dlužníka
, a to do
, který vyplývá ze
ze dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Prohlášení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Dlužník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zástavy a má právo zřídit touto Smlouvou zástavní právo k Zástavě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Smluvní strany touto Smlouvou zřizují k Zástavě zástavní právo ve prospěch Věřitele, a to k zajištění řádného a včasného splnění Dluhu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Smluvní strany ujednávají, že zástavní právo podle této Smlouvy zajišťuje i smluvní pokutu vztahující se k Dluhu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Nesplní-li Dlužník Dluh řádně a včas, má Věřitel právo uspokojit se z výtěžku zpeněžení Zástavy do výše Dluhu s příslušenstvím a smluvní pokutou vztahující se k Dluhu ke dni zpeněžení Zástavy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.4
Dlužník je povinen zdržet se všeho, čím se Zástava zhoršuje na úkor Věřitele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Zpeněžení Zástavy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Věřitel má právo Zástavu zpeněžit
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
Věřitel může Zástavu zpeněžit nejdříve po uplynutí
dnů poté, co započetí výkonu zástavního práva Dlužníkovi oznámil.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Katastr nemovitostí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že zástavní právo k Zástavě vzniká až vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Návrh na vklad zástavního práva k Zástavě podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí splněny. Správní poplatek za podání návrhu na vklad zástavního práva k Zástavě podle této Smlouvy do katastru nemovitostí hradí
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Zánik zástavního práva
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Zanikne-li Dluh, zanikne i zástavní právo podle této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1309 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k zástavě?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o splnění dluhu (kvitanci)?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.