Erstellen Sie Smlouvu o zřízení služebnosti na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Anleitung

  • Služebnost je také nazývána věcné břemeno.
  • Použijte, pokud potřebujete zřídit např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek inženýrské sítě, právo užívat cizí věc (nemovitost, vůz).
  • Pokud chcete stavět na cizím pozemku, můžete použít Smlouvu o právu stavby.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zřízení služebnosti

Chci zatížit služebností
Nemovitostí je
TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Zřizovatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále společně jako „Zřizovatel“)
a
Oprávněným je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Oprávněný“)
( Zřizovatel a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Zatížená věc“ znamená
jednotku – číslo , zapsaný na listě vlastnictví č. , nacházející se v budovy (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. , zapsané na listě vlastnictví č. (dále jako „Pozemek“),
spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
1.2
Všechny uvedené nemovité věci se nachází v katastrálním území , obec , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
2
Prohlášení Zřizovatele
2.1
Zřizovatel prohlašuje, že je oprávněn zřídit Služebnost k Zatížené věci podle této Smlouvy.
3
Zřízení služebnosti
3.1
Smluvní strany tímto zřizují služebnost
k Zatížené věci ve prospěch
– parc. č. , ležící v katastrálním území , obec , zapsaného na listě vlastnictví č. vedeného u Katastrálního úřadu pro , Katastrální pracoviště přidat další pozemek
(dále též jako „Služebnost“).
4
Právo Zřizovatele
4.1
Zřizovatel právo užívat Zatíženou věc spolu s Oprávněným.
5
Úplata za zřízení Služebnosti
5.1
Služebnost se zřizuje .
6
Náklady na Zatíženou věc
6.1
Náklady na zachování a opravy Zatížené věci hradí .
7
Katastr nemovitostí
7.1
Služebnost vzniká zápisem Služebnosti do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na zápis.
7.2
Návrh na zápis Služebnosti ve prospěch Oprávněného je povinen podat k příslušnému katastrálnímu úřadu , a to neprodleně po uzavření této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat příslušný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad návrh zamítne, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek tak, aby byly splněny podmínky či požadavky katastrálního úřadu k zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
7.4
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s zápisem Služebnosti je povinen zaplatit .
8
Trvání Služebnosti
8.1
Služebnost se zřizuje .
8.2
právo vypovědět tuto smlouvu pro podstatné porušení povinností druhou Smluvní stranou.
9
Rozhodné právo
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
10
Závěrečná ustanovení
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
10.4
Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy s ověřenými podpisy je určen pro podání k příslušnému katastru nemovitostí.
10.6
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.