Erstellen Sie Smlouvu o zřízení služebnosti na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Anleitung

  • Služebnost je také nazývána věcné břemeno.
  • Použijte, pokud potřebujete zřídit např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek inženýrské sítě, právo užívat cizí věc (nemovitost, vůz).
  • Pokud chcete stavět na cizím pozemku, můžete použít Smlouvu o právu stavby.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zřízení služebnosti

Chci zatížit služebností
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nemovitostí je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zřizovatelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále společně jako „Zřizovatel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Oprávněným je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Oprávněný“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Zřizovatel a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
V této Smlouvě „Zatížená věc“ znamená
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
jednotku –
číslo
, zapsaný na listě vlastnictví č.
, nacházející se v
budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
, zapsané na listě vlastnictví č.
(dále jako „Pozemek“),
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Všechny uvedené nemovité věci se nachází v katastrálním území
, obec
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Prohlášení Zřizovatele
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Zřizovatel prohlašuje, že je oprávněn zřídit Služebnost k Zatížené věci podle této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Zřízení služebnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Smluvní strany tímto zřizují služebnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
k Zatížené věci ve prospěch
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
– parc. č.
, ležící v katastrálním území
, obec
, zapsaného na listě vlastnictví č.
vedeného u Katastrálního úřadu pro
, Katastrální pracoviště
přidat další pozemek
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále též jako „Služebnost“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Právo Zřizovatele
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Zřizovatel
právo užívat Zatíženou věc spolu s Oprávněným.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Úplata za zřízení Služebnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Služebnost se zřizuje
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Náklady na Zatíženou věc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Náklady na zachování a opravy Zatížené věci hradí
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Katastr nemovitostí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Služebnost vzniká zápisem Služebnosti do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na zápis.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Návrh na zápis Služebnosti ve prospěch Oprávněného je povinen podat k příslušnému katastrálnímu úřadu
, a to neprodleně po uzavření této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat příslušný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad návrh zamítne, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek tak, aby byly splněny podmínky či požadavky katastrálního úřadu k zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.4
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s zápisem Služebnosti je povinen zaplatit
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Trvání Služebnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Služebnost se zřizuje
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
právo vypovědět tuto smlouvu pro podstatné porušení povinností druhou Smluvní stranou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.4
Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy s ověřenými podpisy je určen pro podání k příslušnému katastru nemovitostí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.6
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.