Erstellen Sie Smlouvu o postoupení pohledávky

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

  • Použijte, pokud potřebujete na třetí osobu převést své pohledávky za dlužníkem.
  • Zákonnou úpravu naleznete zde.

Smlouva o postoupení pohledávky

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY/SOUBORU POHLEDÁVEK (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupitelem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Postupitel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Postupníkem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Postupník“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Prohlášení
Pokud převádíte velké množství pohledávek, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kde chcete pohledávky specifikovat?
Pokud převádíte velké množství pohledávek, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
1.1
Postupitel prohlašuje, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1.1
má za dlužníkem –
, nar.
, bytem
. Pohledávka vznikla z titulu
. Splatnost pohledávky je
. Výše pohledávky činí částku
+ slovy
. Pohledávka
zajištěna, a to
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
dále jen „Předmět postoupení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Postupitel dále prohlašuje, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2.1
předmět postoupení ve smyslu předešlého odstavce není zatížen zástavním nebo jiným právem ve prospěch třetích osob,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2.2
postoupení pohledávky nebrání žádné omezení nebo jiná okolnost, je tedy oprávněn neomezeně disponovat s Předmětem postoupení a tento Předmět postoupení nebyl jakýmkoliv způsobem již postoupen a že neexistují a nebudou existovat žádné započitatelné protipohledávky dlužníka či třetích osob,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2.3
postoupení pohledávky není vyloučeno ust. § 1881 občanského zákoníku, protože Pohledávka je zcizitelná, postoupení nevylučuje ujednání dlužníka a věřitele (Postupitele), nejedná se o pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2.4
je-li třeba souhlasu soudu k postoupení pohledávky ve smyslu zvláštního zákona (např. zákon o konkurzu a vyrovnání, insolvenční zákon), postupitel prohlašuje, že je oprávněn postoupit tuto pohledávku postupníkovi mimo dražbu na základě souhlasu soudu uděleného na základě tohoto zvláštního zákona.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Předmět smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Je pohledávka postoupena bezúplatně?
2.1
Postupitel postupuje Postupníkovi pohledávku s příslušenstvím ve smyslu čl. 1 této Smlouvy jako Předmět postoupení. Postupník tento Předmět postoupení přijímá a zavazuje se za Předmět postoupení zaplatit Postupiteli částku
+ slovy
(dále jen „Cena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Na Postupníka přechází i veškeré příslušenství a všechna práva s Předmětem postoupení spojená, včetně případného zajištění.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Strany berou na vědomí, že podle § 1885 občanského zákoníku byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá Postupitel Postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost. To neplatí, pokud Postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. Postupitel neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo nedopatřením Postupníka. Nedopatření lze Postupníku přičíst zejména tehdy, pokud nevymáhá pohledávku bez zbytečného odkladu poté, co se stala splatnou nebo odloží-li splatnost pohledávky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena má být zaplacena
3.1
Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Cena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Odstoupení od smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže nepravdivým.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než
kalendářních dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.3
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Zvláštní ujednání
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Postupitel se zavazuje vyrozumět dlužníka o postoupení Pohledávky nejpozději do
dnů od podpisu Smlouvy. Dokud Postupitel dlužníka nevyrozumí nebo dokud Postupník postoupení Pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní Postupiteli nebo se s ním nějak vyrovná.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Postoupení pohledávky nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jinak, dokud jí Postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí Postupník postoupení pohledávky neprokáže.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3
Postupník bere na vědomí, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3.1
dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3.2
své vzájemné pohledávky vůči Postupiteli může dlužník namítat i vůči Postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné; musí však své pohledávky Postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.4
Oznámení o postoupení pohledávky a návrh na vstup Postupníka do souvisejících řízení zašle po podpisu smlouvy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.5
Postupitel vydá Postupníkovi při podpisu této Smlouvy potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. V případě potřeby se Postupitel zavazuje poskytnout Postupníkovi další vyžádané doklady a informace, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Postupníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.6
Jestliže bude Předmět postoupení nebo jeho část zaplacena po uzavření této smlouvy Postupiteli, Postupitel se zavazuje zaplacenou částku uhradit Postupníkovi do 10 dnů od jejího přijetí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.