Erstellen Sie Zmluvu o výkone funkcie štatutárneho orgánu

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Anleitung

  • Zákonnú úpravu tejto zmluvy nájdete tu,
  • Zmluva o výkone funkcie musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie spoločnosti alebo písomne všetci spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene,
  • Stanovy akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie môžu určiť, že zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva schvaľuje dozorná rada.

Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu

Táto zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu je uzavretá podľa ustanovenia § 566 zákona číslo 513/19991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva") nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku medzi týmito zmluvnými stranami:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno a priezvisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej spoločne ako „ Štatutárny orgán “)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Spoločnosť:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
IČO:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Sídlo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za ktorú koná:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej spoločne ako „ Spoločnosť “)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Štatutárny orgán a Spoločnosť ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom obsahu zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Predmet Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje
vykonávať pre Spoločnosť funkciu
za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Práva a povinnosti Zmluvných strán
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou, a to v súlade so záujmami Spoločnosti, so spoločenskou zmluvou (resp. zakladateľskou listinou) , so všetkými právnymi predpismi a záväznými pokynmi valného zhromaždenia Spoločnosti a spôsobom konania zapísaným v obchodnom registri.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Spoločnosť je povinná poskytnúť Štatutárnemu orgánu všetku potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu výkonu jeho funckie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Štatutárny orgán v rámci výkonu funkcie štatutárneho orgánu Spoločnosti je povinný predovšetkým:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.1
zastupovať Spoločnosť navonok voči tretím osobám vo všetkých záležitostiach,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.2
zaisťovať riadne obchodné vedenie Spoločnosti,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.3
zvolávať valné zhromaždenie Spoločnosti a vykonávať ich rozhodnutia, v prípade, že nie sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.4
zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva Spoločnosti vrátane zaistenia vypracovania riadnych a mimoriadnych účtovných závierok Spoločnosti,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.5
riadne hospodáriť s prostriedkami Spoločnosti a chrániť majetok Spoločnosti,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.6
plniť ďalšie povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi alebo vnútornými predpismi Spoločnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.7
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Zákaz konkurencie
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Štatutárny orgán je povinný dodržiavať zákaz konkurencie podľa ustanovenia § 84 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a je povinný informovať dozornú radu, ak je zriadená, inak valné zhromaždenie Spoločnosti o možnom konflikte jeho záujmov so záujmami Spoločnosti, to isté platí obdobne aj pre možný konflikt záujmov osôb blízkych Štatutárnemu orgánu alebo osôb ním ovládaných.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Náklady
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Účelne vynaložené náklady Štatutárneho orgánu, ktoré vzniknú pri plnení povinností vyplývajúcich z výkonu funkcie podľa tejto Zmluvy hradí
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Dovolenka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Zmluvné strany sa dohodli, že Štatutárny orgán má právo čerpať dovolenku v celkovej dĺžke
v každom jednom kalendárnom roku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Štatutárny orgán
právo na odmenu podľa odst. tejto Zmluvy za dobu čerpania dovolenky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Trvanie a ukončenie Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Táto Zmluva je uzavretá na dobu určitú, a to na dobu výkonu funkcie konateľa Spoločnosti a skončením výkonu uvedenej funkcie v Spoločnosti táto Zmluva bez ďalšieho zaniká.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy uvedenej vyššie v tomto článku, môžu Zmluvné strany túto Zmluvu ukončiť iba písomnou dohodou oboch Zmluvných strán; Ukončenie Zmluvy v tomto prípade nemá vplyv na trvanie funkcie Štatutárneho orgánu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Povinnosť mlčanlivosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Štatutárny orgán sa zaväzuje, že nesprístupní, ani nepoužije žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa oboznámi v súvislosti s výkonom funkcie v Spoločnosti, najmä nesprístupní, ani nepoužije (i) žiadnu takúto informáciu obsiahnutú v akejkoľvek zmluve alebo dohode, ktorej zmluvnou stranou je Spoločnosť, (ii) databázu zákazníkov Spoločnosti ani kontakty na nich, (iii) cenovú politiku Spoločnosti, (iv) marketingovú stratégiu Spoločnosti, (v) informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch Spoločnosti, (vi) spôsob fungovania závodu, alebo prevádzky Spoločnosti, (vii) strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Spoločnosti (ďalej len „Dôverná informácia“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odstavca 7.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, keď (i) Spoločnosť udelila predchádzajúci písomný súhlas s takýmto sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie; (ii) právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu; (iii) takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu výkonu funkcie v Spoločnosti a/alebo keď (iv) je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzavretej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanovením § 566 a násl. zákona číslo 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod zahŕňa tiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či platnosť zostávajúcich ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.3
Táto Zmluva predstavuje dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dojednania ohľadom predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.4
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomným dodatkom podpísaným všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.5
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.6
Každá zo Zmluvných strán znáša svoje vlastné náklady, ktoré vznikli v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.7
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.8
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Na dôkaz čoho zmluvné strany pripájajú svoje podpisy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____ _____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (8.28 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.