Erstellen Sie Dodatok zmluvy na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Csikyová, advokátka

Anleitung

Pokiaľ potrebujete zmeniť existujúcu zmluvu alebo dohodu.

Dodatok k zmluve

TENTO DODATOK ČÍSLO
ZMLUVY (ĎALEJ LEN „DODATOK“ V PRÍSLUŠNOM GRAMATICKOM TVARE) BOL UZATVORENÝ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalý pobyt:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Strana 1“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalý pobyt:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Strana 2“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Strana 1 a Strana 2 ďalej spoločne tiež „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany uzatvárajú nasledujúci:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmena zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Strana 1 a Strana 2 týmto Dodatkom menia znenie
uzavretej medzi Stranou 1 a Stranou 2 dňa
(ďalej ako „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) a to následujúcim spôsobom:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
v článku
odstavec
, a to nasledujúce znenie:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, ostávajú naďalej platné a účinné.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento Dodatok sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pokiaľ z kontextu tohto Dodatku nevyplýva niečo iné, význam slova v jednotnom čísle rovnako zahŕňa význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúceho určitý rod rovnako zahŕňa ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tohoto Dodatku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymožiteľnosť, či neplatnosť ktoréhokoľvek z ustanovení tohto Dodatku nemá vplyv na vymožiteľnosť, či platnosť ostatných ustanovení tohoto Dodatku, pokiaľ z povahy alebo obsahu tohto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelený od ostatného obsahu tohoto Dodatku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tohto Dodatku a nahrádza všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa predmetu tohoto Dodatku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (dvoch) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu. Každá zmluvná strana obdrží 1 (jeden) rovnopis tohto Dodatku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, súhlasia s jeho obsahom a vyhlasujú, že ho dohodli slobodne a vážne.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA ZNAK ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Csikyová, advokátka
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (8.28 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.