Erstellen Sie Zmluvu o prevode doménového mena

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Lukáš Polák, JUDr. Lukáš Polák, advokát

Anleitung

  • Použite v prípade, že prevádzate (kupujete/predávate) internetové doménové meno.
  • Pravidlá registrácie doménových mien v účinností od 01.06. 2015 tu.

Zmluva o prevode doménového mena

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TÁTO ZMLUVA O PREVODE DOMENOVÉHO MENA (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKU MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalý pobyt:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Identifikátor Kontaktu Prevodcu pre prevod Doménového mena:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ďalej ako „Prevodca“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalý pobyt:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Identifikátor Kontaktu Nadobúdateľa pre prevod Doménového mena:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ďalej ako „Nadobúdateľ“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Prevodca a Nadobúdateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definícia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Doménové meno“ znamená internetové doménové meno v znení „
“, tvoreného doménovým menom druhej úrovne „
“ a
“ oddelených od seba bodkou;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Registrátor“ znamená spoločnosť
, IČO:
, so sídlom
;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Správca“ znamená
, IČO:
, so sídlom
, ako správca domény najvyššej úrovne „_____“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmenou držiteľa Doménového mena“ alebo „Prevodom Doménového mena“ sa rozumie zmena Identifikátora Kontaktu Prevodcu na Identifikátor Kontaktu Nadobúdateľa prípadne iná obdobná skutočnosť majúca za následok prevod všetkých práv k Doménovému menu na Nadobúdateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prehlásenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevodca prehlasuje, že.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je výlučným a jediným vlastníkom, držiteľom a užívateľom práv k Doménovému menu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
je zapísaný v príslušnom registri vedenom Správcom ako výlučný a jediný vlastník a držiteľ práv k Doménovému menu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
informácie o Doménovom mene, jeho technické a iné špecifikácie uvedené na elektronickom výpise z databázy príslušného registra, sú úplné, pravdivé a zodpovedajú v plnom rozsahu skutočnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
nie je nijako obmedzený v právnom a faktickom nakládání a dispozícii s právami k Doménovému menu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
nenastala žiadna právna alebo faktická skutočnosť, na ktorej základe by akákoľvek tretia osoba mala právo užívať Doménové meno a/alebo akékoľvek iné právo k Doménovému menu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
neexistuje žiadna právna alebo faktická skutočnosť, ktorá by bránila naplneniu účelu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
v súvislosti s vlastníctvom a užíváním práv k Doménovému menu a/alebo voči Prevodcovi a jeho majetku nie je vedené žiadne súdne, správne, rozhodcovské, insolvenčné, exekučné alebo iné obdobné konanie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
nenastala a po dobu platnosti Zmluvy nemá nastať žiadna právna alebo faktická skutočnosť, ktorá by spôsobila zánik alebo zrušenie práv k Doménovému menu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Účel Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu preto, aby Nadobúdateľ riadne a v dobrej viere nadobudol Doménové meno a všetky práva a povinnosti Prevodcu k Doménovému menu od Prevodcu a mohol následne prostredníctvom týchto práv v dobrej viere, nerušene, neobmedzene a podľa svojho uváženia sprístupniť a prevádzkovať akúkoľvek internetovú stránku alebo internetovú aplikáciu a/alebo prepojiť Doménové meno s akýmkoľvek serverom prostredníctvom siete Internet.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Predmet Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevodca sa týmto zaväzuje za podmienok stanovených v tejto Zmluve previesť Doménové meno a všetky práva k nemu prináležiace na Nadobúdateľa a Nadobúdateľ sa zaväzuje uhradiť za to Prevodcovi Cenu, a to všetko za podmienok stanovených v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevod doménového mena u Registrátora
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevodca sa zaväzuje odoslať Registrátorovi na adresu sídla Registrátora doporučene s doručenkou prostredníctvom pošty pokyn (žiadosť), ktorej obsahom bude.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
pokyn ku zmene držiteľa Doménového mena pod užívateľský účet Nadobúdateľa,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
pokyn ku zmene údajov v registri u vlastníka Doménového mena,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
pokyn ku zmene fakturačných údajov na Nadobúdateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej spoločne ako „Pokyn“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevodca sa zaväzuje podpísať Pokyn s úradne overeným podpisom. Prevodca berie na vedomie, že pokyn bez úradne overeného podpisu nespôsobí prevod Doménového mena na Nadobúdateľa u Registrátora.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ a Prevodca sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s realizáciou prevodu Doménového mena. Medzi túto súčinnosť patrí napr. bez zbytočného odkladu podpísanie písomnej žiadosti, na základe ktorej registrátor podá pokyn ku zmene Držiteľa doménového mena na Nadobúdateľa; ďalej odovzdanie všetkých potrebných údajov a informácii potrebných pre prevod Doménového mena u Registrátora alebo medzi Registrátormi, a to bez zbytočného odkladu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevodca je povinný odoslať Pokyn v lehote
pracovných dňoch od uzatvorenia tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ udeľuje súhlas s Pravidlami registrácie doménových mien v doménou najvyššej úrovne ccTLD _____“ (s ktorými sa v aktuálnej verzii oboznámil na internetových stránkach Správcu), a to ku dňu prevodu Doménového mena, a zároveň prehlasuje, že je oprávnený tento súhlas udeliť.
Některé převody vyžadují výslovný souhlas s pravidly registrace doménových jmen. Například podle pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz musí nabyvatel dát souhlas s aktuální verzí Pravidel registrace k datu převodu Doménového jména. V případě, že by byl souhlas vyžadován a udělen by nebyl, nemuselo by správně dojít k převodu práv k doménovému jménu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi za prevod Doménového mena sumu
+ slovami
(ďalej ako „Cena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K Cene ďalej prináleží DPH v zákonom stanovenej výške.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena má byť zaplatená
Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevodcovi Cenu alebo akúkoľvek jej časť
na vyššie uvedenej adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Cena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplatení Ceny alebo akejkoľvek jej časti bude Zmluvnými stranami spísaný a podpísaný dokument potvrdzujúci zaplatenie ceny za prevod doménového mena.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ďalšie práva a povinnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevodca sa zaväzuje neusilovať o získanie akýchkoľvek práv k akýmkoľvek označeniam obsahujúcim slovné prvky zhodné alebo zameniteľné s Doménovým menom, najmä o registráciu preklepových a/alebo podobných doménových mien, alebo registráciu ochrannej známky v zhodnom alebo zameniteľnom znení ako je Doménové meno a v prípade, že tak učiní, sa Prevodca takéto práva zaväzuje bezplatne previesť na Nadobúdateľa.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevodca sa zaväzuje odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zdržať akýchkoľvek právnych alebo faktických úkonov, konaní, alebo opomenutia konania, ktoré by mohli mať za následok zmarenie účelu tejto Zmluvy alebo obmedzenie alebo zánik Nadobúdateľových práv k Doménovému menu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevodca sa najmä zaväzuje do okamihu prevodu Doménového mena nepodať sám alebo prostredníctvom Registrátora pokyn ku zrušeniu registrácie Doménového mena.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že do okamihu prevodu Doménového mena na Nadobúdateľa má dôjsť k uplynutiu lehoty, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované, zaväzuje sa Prevodca ešte pred uplynutím tejto lehoty predĺžiť registráciu Doménového mena o dobu minimálne jedného roka. Strany sa dohodli, že cena za toto predĺženie je súčasťou Ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si akúkoľvek potrebnú súčinnosť k naplneniu účelu tejto Zmluvy a ku splneniu záväzkov Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy za podmienok stanovených touto Zmluvou a bez meškania sa vzájomne písomne informovať o akejkoľvek skutočnosti alebo prekážke, ktorá by bránila alebo mohla brániť naplneniu účelu tejto Zmluvy alebo splneniu záväzkov ktorejkoľvek Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvná pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Nadobúdateľ dostane do omeškania so zaplatením Ceny alebo jej časti podľa článku 7 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Prevodcovi zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia Ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že sa Prevodca dostane do omeškania s odoslaním Pokynu Registrátorovi, zaväzuje sa zaplatiť Nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške
% z Ceny za každý deň omeškania.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, že za trvania tejto Zmluvy ešte pred prevodom Doménového mena na Nadobúdateľa dôjde k uplynutiu lehoty, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované, alebo dôjde k zániku práv k Doménovému menu, alebo sa predmet Zmluvy stane iným spôsobom nesplniteľný, zaväzuje sa Prevodca zaplatiť Nadobúdateľovi zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
. Zmluvná pokuta je splatná do
kalendárnych dní odo dňa, kedy došlo k skutočnosti zakladajúcej právo na zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie od Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že sa ktorékoľvek prehlásenie Prevodcu uvedené v článku 2 tejto Zmluvy ukáže ako nepravdivé.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Prevodca bude v omeškaní s odoslaním Pokynu Registrátorovi dlhšie než
kalendárnych dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nadobúdateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že pred prevodom Doménového mena na Nadobúdateľa dôjde k uplynutiu lehoty, na ktorú bolo Doménové meno zaregistrované, alebo dôjde k zániku práv k Doménovému menu, alebo sa predmet Zmluvy stane iným spôsobom nesplniteľný. Právo nadobúdateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prevodca má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že Nadobúdateľ bude v omeškaní so zaplatením Ceny dlhšie než
kalendárnych dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pokiaľ v tejto Zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú Zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a iba formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre jednu Zmluvnú stranu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pri riešení otázok touto Zmluvou neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať druhej Zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená Zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany prehlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA POTVRDENIE ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE VLASTNORUČNÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Lukáš Polák | JUDr. Lukáš Polák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (8.28 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.