Erstellen Sie Zmluvu o spolupráci na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Igor Demčák, JUDr. Igor Demčák, advokát

Anleitung

  • Použije sa v prípade, že dve osoby alebo spoločnosti chcú vzájomne spolupracovať v určitej záležitosti.
  • Ak chcete dlhodobejšie predávať určitý tovar konkrétnej osobe, môžete použiť Rámcovú kúpnu zmluvu.
  • Ak má jedna osoba pre druhú vykonať určité dielo, môžete použiť Zmluvu o dielo.
  • Ak pre niekoho sústavne poskytujete služby (tzv. paušál), môžete využiť Zmluvu o poskytovaní služieb.
  • Ak potrebujete niečo zariadiť alebo obstarať, môžete použiť Príkaznú (mandátnu) zmluvu.
  • Túto zmluvu nepoužívajte pre zamestnancov, pre nich použite Pracovnú zmluvu.

Zmluva o spolupráci

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TÁTO ZMLUVA O SPOLUPRÁCI (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“) BOLA UZATVORENÁ NIŽŠIE UVEDENÉHO DŇA, MESIACA A ROKA MEDZI TÝMITO ZMLUVNÝMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Zmluvná strana 1“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ zmluvnej strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dátum narodenia:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydlisko:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefón:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej ako „Zmluvná strana 2“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Zmluvná strana 1 a Zmluvná strana 2 ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Predmet Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
Zmluvné strany touto Zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri spolupráci Zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto Zmluvou a s riadnou starostlivosťou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Zmluvná strana 1
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Práva a povinnosti Zmluvnej strany 2
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Zmluvná strana 2
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Peňažné plnenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Budú si zmluvné strany vzájomne poskytovať nejaké peňažné plnenia?
4.1
sa zaväzuje zaplatiť za
vo výške
+ slovami
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Platobné podmienky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Finančné plnenie bude zaplatené danej Zmluvnej strane druhou Zmluvnou stranou na základe vystavenej a doručenej faktúry - daňového dokladu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Splatnosť faktúry bude činiť minimálne
kalendárnych dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
Zmluvné strany majú právo vystavovať faktúry aj v elektronickej podobe.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.4
Finančné plnenie bude zaplatené bankovým prevodom na bankový účet danej Zmluvnej strany uvedený na príslušnej faktúre.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Trvanie a ukončenie zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Ktorákoľvek strana
.
Tato úprava platí ze zákona.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Zodpovednosť za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Zmluvné strany zodpovedajú za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Zmluvná strana celkom zodpovedá druhej Zmluvnej strane za akúkoľvek škodu spôsobenú touto Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane akýmkoľvek porušením povinnosti tejto Zmluvnej strany uvedenej v tejto Zmluve.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Odstúpenie od Zmluvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Zmluvná strana 1 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.1
Zmluvná strana 2 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.3
na majetok Zmluvnej strany 2 bol vyhlásený konkurz.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 2 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.5
Zmluvnou stranou 2 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Zmluvná strana 2 má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že :
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.1
Zmluvná strana 1 je v omeškaní s plnením akejkoľvek svojej povinnosti uvedenej v tejto Zmluve dlhšie ako
dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.2
Zmluvná strana 2 bola zrušená s likvidáciou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.3
na majetok Zmluvnej strany 1 bol vyhlásený konkurz.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.4
návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zmluvnej strany 1 bol zamietnutý pre nedostatok majetku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.5
Zmluvnou stranou 1 oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie ako
dní a Zmluvné strany se nedohodú inak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.3
Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto Zmluvy aj z ktoréhokoľvek zákonného dôvodu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.4
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.5
V prípade odstúpenia
Zmluvné strany povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Dôvernosť
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupní, ani nepoužije.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.1
žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.2
databázu zákazníkov druhej Zmluvnej strany, ani kontakty v nej,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.3
cenovú politiku druhej Zmluvnej strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.4
marketingovú stratégiu druhej Zmluvnej strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.5
informácie o uzavretých zmluvách a dodávateľoch druhej Zmluvnej strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.6
spôsob fungovania podniku druhej Zmluvnej strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.7
strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery druhej Zmluvnej strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(ďalej len „Dôverná informácia“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 9.1 tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.1
druhá Zmluvná strana udelila predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.2
právny predpis alebo verejnoprávny orgán uloží povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.3
takéto sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.4
je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.3
Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.4
Zmluvné strany si týmto vzájomne dávajú súhlas k tomu, aby ju druhá Zmluvná strana uvádzala ako svojho zákazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.5
Každá Zmluvná strana berie na vedomie, že Dôverné informácie tvoria obchodné tajomstvo druhej Zmluvnej strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Zmluvná pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
V prípade, že Zmluvná strana 1 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 2 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 2 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
V prípade, že Zmluvná strana 2 poruší akúkoľvek svoju povinnosť stanovenú v čl. 3 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť Zmluvnej strane 1 zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
V prípade, že ktorákoľvek Zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť mlčanlivosti uvedenú v článku 9 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
+ slovami
za každé jednotlivé porušenie akejkoľvek tam uvedenej povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.4
V prípade, že sa ktorákoľvek Zmluvná strana dostane do omeškania so zaplatením peňažného plnenia podľa čl. 4 tejto Zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej čiastky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.5
Zmluvná pokuta
náhradu škody a poškodená Zmluvná strana nemá právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Vyššia moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
Zmluvné strany sa zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za nesplnenie svojich povinností z tejto Zmluvy po dobu trvania vyššej moci do tej miery, pokiaľ od nich nebolo možné požadovať, aby nesplneniu svojich povinností z tejto Zmluvy v dôsledku vyššej moci predišli.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.2
Za vyššiu moc je pre účely tejto Zmluvy považovaná každá udalosť nezávislá od vôle Zmluvných strán, ktorá znemožňuje plnenie zmluvných záväzkov a ktorú nebolo možné predvídať v dobe vzniku tejto Zmluvy. Za vyššiu moc sa z hľadiska tejto Zmluvy považuje najmä prírodná katastrofa, požiar, výbuch, silné víchrice, zemetrasenie, záplavy, vojna, štrajk, alebo iné udalosti, ktoré sú mimo akúkoľvek kontrolu Zmluvných strán.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.3
Po dobu trvania vyššej moci sa plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy pozastavuje do doby odstránenia následkov vyššej moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, , najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13
Záverečné ustanovenia
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.1
V prípade vzniku povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká táto povinnosť všetkým osobám, ktoré túto zmluvu uzatvárajú na jednej strane, spoločne a nerozdielne.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.2
Pre prípad omeškania s akýmkoľvek peňažným plnením podľa tejto zmluvy, Zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo výške
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.3
V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu jasne nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod, zahrňuje taktiež ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.4
Nevymáhateľnosť či neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy nemá vplyv na vymáhateľnosť či neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ z povahy alebo obsahu takéhoto ustanovenia nevyplýva, že nemôže byť oddelené od ostatného obsahu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.5
Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody ohľadne predmetu tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.6
Táto Zmluva môže byť zmenená iba písomnými dodatkami podpísanými všetkými Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.7
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá Zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.8
Každá zo Zmluvných strán nesie vlastné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku uzatvárania tejto Zmluvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.9
Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu jej podpisu všetkým Zmluvnými stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.10
Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasí s jej obsahom a vyhlasujú, že ju uzatvárajú slobodne.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DÔKAZ ČOHO ZMLUVNÉ STRANY PRIPÁJAJÚ SVOJE PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Igor Demčák | JUDr. Igor Demčák, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (8.28 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.