Erstellen Sie Darovací smlouvu na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Anleitung

  • Pokud darujete vozidlo, dům, byt, pozemek nebo jakoukoli jinou věc se zřízením služebnosti (věcného břemene) nebo bez něj.
  • Pokud Vám nestačí nastavení věcného břemene, které je součástí této darovací smlouvy, můžete použít samostatnou Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene).
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Darovací smlouva

Chci převést
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci převést
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO DAROVACÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dárcem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Dárce“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Obdarovaným je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Obdarovaný“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Dárce a Obdarovaný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci převést
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
V této Smlouvě „Dar“ znamená
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Dar je zapsán na listu vlastnictví č.
, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Prohlášení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Daru.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Předmět a účel Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Dárce tímto bezplatně převádí vlastnické právo k Daru na Obdarovaného a Obdarovaný Dar přijímá do svého výlučného vlastnictví.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Dárce daruje Dar Obdarovanému
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Zřízení služebnosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Obdarovaný tímto zřizuje osobní služebnost užívacího práva k Daru ve prospěch Dárce (dále též jako „Služebnost“) a Dárce Služebnost přijímá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
Služebnost se zřizuje
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.3
Obdarovaný
právo užívat Dar obtížený Služebností.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.4
Smluvní strany jsou si vědomy, že Služebnost vzniká až jejím zápisem do katastru nemovitostí, proto Smluvní strany ujednávají, že příslušný návrh na vklad Služebnosti do katastru nemovitostí bude podán spolu s návrhem podle článku 6 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Přechod nebezpečí škody
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Nebezpečí škody na Daru přechází z Dárce na Obdarovaného momentem
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Katastr nemovitostí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Nemovitosti vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitosti ve prospěch Obdarovaného podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Obdarovaný je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Daně a poplatky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Poplatníkem daně z příjmů je Obdarovaný.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Daru je povinen zaplatit
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Odstoupení od Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Obdarovaný má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Dárce uvedené v článku 2 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.