Erstellen Sie Smlouvu o spolupráci na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

Smlouva o spolupráci

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Smluvní strana 1“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Smluvní strana 2“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Smluvní strana 1 a Smluvní strana 2 dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
Smluvní strany touto Smlouvu upravují svá vzájemná práva a povinnosti při spolupráci Smluvních stran a zavazují se postupovat při spolupráci v souladu s touto Smlouvou a s řádnou péčí a dodržovat všechna práva a povinnosti stanovená touto Smlouvou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Práva a povinnosti Smluvní strany 1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Smluvní strana 1
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Práva a povinnosti Smluvní strany 2
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Smluvní strana 2
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Peněžitá plnění
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Budou si smluvní strany vzájemně poskytovat nějaká peněžitá plnění?
4.1
se zavazuje zaplatit za
ve výši
+ slovy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Finanční plnění bude placeno dané Smluvní straně druhou Smluvní stranou na základě vystavené a doručené faktury - daňového dokladu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Splatnost faktury bude činit minimálně
kalendářních dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
Smluvní strany mají právo vystavovat faktury i v elektronické podobě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.4
Finanční plnění bude placeno bankovním převodem na bankovní účet dané Smluvní strany uvedený na příslušné faktuře.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Trvání a ukončení smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Tato úprava platí ze zákona.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Odpovědnost za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany mají odpovídat za škodu
Jak budou smluvní strany odpovídat za škodu způsobenou druhé smluvní straně při plnění této Smlouvy?
7.1
Každá Smluvní strana plně odpovídá druhé Smluvní straně za jakoukoliv škodu způsobenou touto Smluvní stranou druhé Smluvní straně jakýmkoliv porušením povinnosti této Smluvní strany uvedené v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Odstoupení od Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Smluvní strana 1 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.1
Smluvní strana 2 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.2
Smluvní strana 2 byla zrušena s likvidací.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.3
na majetek Smluvní strany 2 byl prohlášen konkurz.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 2 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 2.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.6
ohledně Strany 2 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1.7
Smluvní stranou 2 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Smluvní strana 2 má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.1
Smluvní strana 1 je v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti uvedené v této Smlouvě déle než
dní.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.2
Smluvní strana 1 byla zrušena s likvidací.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.3
na majetek Smluvní strany 1 byl prohlášen konkurz.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.4
insolvenční návrh na majetek Smluvní strany 1 byl zamítnut pro nedostatek majetku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.5
insolvenční soud vydal rozhodnutí o úpadku Smluvní strany 1.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.6
ohledně Strany 1 bylo zahájeno insolvenční řízení a zároveň insolvenční návrh nebyl v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2.7
Smluvní stranou 1 oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.3
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Důvěrnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Důvěrná informace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 9.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.1
Smluvní strana druhé Smluvní straně udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.4
Smluvní strany si tímto vzájemně dávají souhlas k tomu, aby je druhá Smluvní strana uváděla jako svého zákazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.5
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
V případě, že se Smluvní strana 1 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Smluvní straně 2 smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
V případě, že se Smluvní strana 2 poruší jakoukoliv svou povinnost stavenou v čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se druhé Smluvní straně 1 zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení jakékoliv tam uvedené povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.4
V případě, že se kterákoliv strana dostane do prodlení se zaplacením peněžitého plnění podle čl. 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.5
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Vyšší moc
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.1
V případě vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto smlouvu uzavírají na jedné straně, společně a nerozdílně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.2
Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši
% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.3
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.