Erstellen Sie Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

  • použijte, pokud chcete společnosti poskytnout finance nebo jiný majetek bez toho, abyste zvyšovali základní kapitál společnosti. Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál je efektivní a rychlý způsob, jak poskytnout společnosti finance na krytí jejich potřeb. 
  • k poskytnutí příplatku je třeba, aby poskytnutí příplatku umožnila společenská smlouva, nebo aby s tím souhlasil statutární orgán
  • nepeněžitý příplatek musí být oceněn znaleckým posudkem
  • věnujte patřičnou pozornost úpravě vrácení příplatku, kdy zákon je v tomto ohledu poměrně stručný
  • zákonnou úpravu naleznete zde

Smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál

TATO SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako " Společník ").
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společnost je:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Firma:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
IČO:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Sídlo:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Za kterou jedná:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako " Společnost ").
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Společník a Společnost dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana").
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Úvodní ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
Smyslem této smlouvy je upravit práva a povinnosti smluvních stran souvisejících se závazkem Společníka poskytnout Společnosti dobrovolný příplatek mimo základní kapitál ve smyslu § 163 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "ZOK").
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Společník
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Společník je jediným společníkem ve společnosti?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Smluvní strany prohlašují, že Společník je jediným společníkem společnosti, tj. vlastní celkový podíl na společnosti o velikosti 100 % základního kapitálu společnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Poskytnutí příplatku
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Dobrovolný příplatek bude:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Společník se tímto zavazuje, že Společnosti na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál poskytne dobrovolný příplatek ve smyslu § 163 ZOK (dále jen „Dobrovolný příplatek") dle dále uvedených pravidel. Společnost tento Dobrovolný příplatek přijímá a zavazuje se s ním nakládat dle této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Poskytnutí příplatku podle této Smlouvy nemá vliv na výši základního kapitálu Společnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Společník se zavazuje poskytnout Společnosti Dobrovolný příplatek v penězích ve výši
+ slovy
, a to ve lhůtě do
bezhotovostním převodem na účet Společnosti
/
, pod VS
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.4
Smluvní strany se dohodly, že Dobrovolný příplatek je možné poskytnout i po částech; v takovém případě jsou platební údaje stejné.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Souhlas s poskytnutím příplatku
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Jednatel Společnosti udělil s poskytnutím Dobrovolného příplatku souhlas. Jednatel podpisem této Smlouvy tento svůj souhlas za Společnost potvrzuje.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Vrácení příplatku
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Společník je oprávněn žádat po Společnosti vrácení Dobrovolného příplatku, a to i jen jeho část, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se ZOK, a budou-li splněny všechny podmínky stanovené právními předpisy, společenskou smlouvou Společnosti a touto Smlouvou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
V případě převodu či přechodu obchodního podílu Společníka na jinou osobu přechází s převodem i právo na vrácení poskytnutého příplatku, protože příplatek je ze své povahy vázán na podíl jako takový, nikoliv na osobu, která jej poskytla.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Stanovit další podmínky pro vrácení příplatku?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
Společnost se zavazuje za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené v článku 5.1 této Smlouvy, vrátit Společníkovi poskytnutý Dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném v žádosti Společníka, a to nejpozději do
dnů ode dne doručení takové žádosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 163 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____ zastoupena _____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.