Erstellen Sie Smlouvu o zřízení práva stavby na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Anleitung

  • Použijte, pokud chcete na cizím pozemku postavit svou stavbu.
  • Pokud potřebujete zřídit služebnost (dříve nazývanou věcné břemeno), např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek infrastrukturu, právo užívat cizí věc (nemovitost), můžete použít Smlouvu o zřízení služebnosti.
  • Užívat cizí věc můžete i na základě Nájemní smlouvy.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o právu stavby

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vlastníkem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Vlastník“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Stavebníkem je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Stavebník“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
( Vlastník a Stavebník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pozemek“ znamená pozemek – parcelní číslo
o výměře
m2, v katastrálním území
, obec
, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č.
u Katastrálního úřadu pro
, Katastrální pracoviště
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Stavba“ znamená stavbu specifikovanou v příloze č. 1 této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Předmět smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vlastník zřizuje touto Smlouvou k tíži Pozemku ve prospěch Stavebníka věcné právo stavby spočívající v právu Stavebníka vybudovat a mít Stavbu na Pozemku (dále jen „Právo stavby“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V rámci Práva stavby má Stavebník právo zbudovat Stavbu
Pozemku.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prohlášení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vlastník prohlašuje, že je oprávněn věcné Právo stavby k Pozemku zřídit a že na Pozemku neváznou ke dni uzavření této Smlouvy žádná práva, která by zřízení Práva stavby bránila.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvání Práva stavby
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Právo stavby se zřizuje na dobu určitou, a to ode dne zápisu Práva stavby do katastru nemovitostí do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Náhrada za Stavbu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vlastník
povinnost při zániku Práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, podle odst. 4.1 této Smlouvy poskytnout Stavebníkovi za Stavbu náhradu
% z hodnoty Stavby v době
Práva stavby, přičemž hodnota stavby bude určena znaleckým posudkem.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna za Právo stavby
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany ujednávají, že Vlastník poskytuje Stavebníkovi Právo stavby
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Stavebník se zavazuje zaplatit Vlastníkovi za Právo stavby částku
+ slovy
bez ohledu na dobu trvání Práva stavby (dále jako „Odměna“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna má být zaplacena
Stavebník se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny. Zaplacením Odměny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Vlastníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odstoupení od Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Stavebník má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že prohlášení Vlastníka uvedená v čl. 3 této Smlouvy jsou nepravdivá.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že se Stavebník dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Katastr nemovitostí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Návrh na vklad Práva stavby ve prospěch Stavebníka podá na své náklady (zejména zaplatí správní poplatek) u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Vlastník je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu Práva stavby do katastru nemovitostí splněny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1240 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.