Erstellen Sie Smlouvu o zřízení práva stavby na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Anleitung

  • Použijte, pokud chcete na cizím pozemku postavit svou stavbu.
  • Pokud potřebujete zřídit služebnost (dříve nazývanou věcné břemeno), např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek infrastrukturu, právo užívat cizí věc (nemovitost), můžete použít Smlouvu o zřízení služebnosti.
  • Užívat cizí věc můžete i na základě Nájemní smlouvy.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o právu stavby

TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PRÁVA STAVBY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Vlastníkem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Vlastník“)
a
Stavebníkem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Stavebník“)
( Vlastník a Stavebník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě:
Pozemek“ znamená pozemek – parcelní číslo o výměře m2, v katastrálním území , obec , zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. u Katastrálního úřadu pro , Katastrální pracoviště .
Stavba“ znamená stavbu specifikovanou v příloze č. 1 této Smlouvy.
2
Předmět smlouvy
2.1
Vlastník zřizuje touto Smlouvou k tíži Pozemku ve prospěch Stavebníka věcné právo stavby spočívající v právu Stavebníka vybudovat a mít Stavbu na Pozemku (dále jen „Právo stavby“).
2.2
V rámci Práva stavby má Stavebník právo zbudovat Stavbu Pozemku.
3
Prohlášení
3.1
Vlastník prohlašuje, že je oprávněn věcné Právo stavby k Pozemku zřídit a že na Pozemku neváznou ke dni uzavření této Smlouvy žádná práva, která by zřízení Práva stavby bránila.
4
Trvání Práva stavby
4.1
Právo stavby se zřizuje na dobu určitou, a to ode dne zápisu Práva stavby do katastru nemovitostí do .
5
Náhrada za Stavbu
5.1
Vlastník povinnost při zániku Práva stavby uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, podle odst. 4.1 této Smlouvy poskytnout Stavebníkovi za Stavbu náhradu % z hodnoty Stavby v době Práva stavby, přičemž hodnota stavby bude určena znaleckým posudkem.
6
Odměna za Právo stavby
6.1
Smluvní strany ujednávají, že Vlastník poskytuje Stavebníkovi Právo stavby .
6.2
Stavebník se zavazuje zaplatit Vlastníkovi za Právo stavby částku + slovy bez ohledu na dobu trvání Práva stavby (dále jako „Odměna“).
Odměna má být zaplacena
7
Platební podmínky
7.1
Stavebník se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
7.2
Odměna je splatná .
7.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny. Zaplacením Odměny a/nebo jakékoliv její části se rozumí připsání celé příslušné částky na bankovní účet Vlastníka.
8
Odstoupení od Smlouvy
8.1
Stavebník má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že prohlášení Vlastníka uvedená v čl. 3 této Smlouvy jsou nepravdivá.
9
Smluvní pokuta
9.1
V případě, že se Stavebník dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Vlastníkovi smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
10
Katastr nemovitostí
10.1
Návrh na vklad Práva stavby ve prospěch Stavebníka podá na své náklady (zejména zaplatí správní poplatek) u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a Vlastník je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
10.2
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu Práva stavby do katastru nemovitostí splněny.
11
Rozhodné právo
11.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1240 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12
Závěrečná ustanovení
12.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
12.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
12.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
12.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
12.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
12.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
12.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
12.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.