Erstellen Sie Smlouvu o agilním vývoji a implementaci softwaru na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

  • Tato smlouva se zabývá agilním vývojem softwaru. Tento vývoj je založen na co nejrychlejším dodání funkčního základu projektu s tím, že ke zdokonalení a přidání dalších funkcí dochází v průběhu, tedy za ostrého provozu. Vývoj projektu probíhá v takzvaných sprintech, které zahrnují analýzu požadavků, vývoj a implementaci. Tyto sprinty se opakují a v rámci nich dochází k postupnému upřesňování požadavků na funkčnost projektu.
  • Tato smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje sjednávání dílčích smluv o dílo.
  • Pokud chcete smlouvu na vytvoření programu tradičním způsobem, použijte smlouvu o dílo.
  • Pokud chcete jen smlouvu o postoupení práv k programu, použijte tuto smlouvu.
TATO SMLOUVA O AGILNÍM VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „ Objednatel “)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Typ smluvní strany:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Zhotovitel“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Preambule
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem úpravy vzájemných práv a povinností při takzvaném agilním vývoji softwaru.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mezi způsoby vývoje softwaru patří tradiční způsob vývoje a agilní vývoj.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tradiční způsob vývoje softwaru je založen na předem detailně stanoveném rozsahu dodávky softwaru, kdy je rozsáhle definována přesná funkčnosti budoucího produktu a zejména cena. Tento způsob vývoje má ovšem své nevýhody v tom, že často nejsou požadavky objednatele dost dobře předem známy, dochází ke změnám v zadání, což prodlužuje a prodražuje celý projekt.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Agilní vývoj softwaru je naopak založen na co nejrychlejším dodání funkčního základu projektu s tím, že ke zdokonalení a přidání dalších funkcí dochází v průběhu, tedy za ostrého provozu. Vývoj projektu probíhá v takzvaných sprintech, které zahrnují analýzu požadavků, vývoj a implementaci. Tyto sprinty se opakují a v rámci nich dochází k postupnému upřesňování požadavků na funkčnost projektu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Tato Smlouva tedy upravuje práva a povinnosti stran v rámci takzvaného agilního vývoje softwaru.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1
Úvodní ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje sjednávání dílčích smluv o dílo.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
„Software“ pro účely této Smlouvy znamená počítačový program vyvíjený Zhotovitelem podle této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.3
„Hardware“ pro účely této Smlouvy znamená nezbytné hmotné elektronické vybavení, které je potřebné k fungování Softwaru.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.4
Software lze popsat a určit podstatnými znaky tak, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.4.1
Software má sloužit k:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.4.2
Hlavními funkcemi a podstatnou náležitostí Softwaru bude:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.4.3
Software bude funkční na následující platformě:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.4.4
Software bude Zhotovitelem programován v jazyce:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.4.5
Minimální požadavky na Hardware jsou:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.4.6
Objednatel si vymiňuje, že
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.5
„Dokumentace“ pro účely této Smlouvy znamená jakékoliv dokumenty v českém či anglickém jazyce, které mají být dodány Zhotovitelem a jsou určeny k použití společně se Softwarem, včetně všech manuálů, návodů, licenčních dokumentů. V této Smlouvě tam, kde se hovoří o Softwaru, platí, že je tím myšlena i Dokumentace.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.6
„Sprint“ pro účely této Smlouvy znamená jednu jednotlivou fázi vývoje Softwaru, při kterém dochází k analýze, vývoji a implementaci Softwaru. Sprint je zahájen definováním požadavků na nové funkčnosti Softwaru; obvykle následuje vytvoření technické specifikace, návrh funkčního modelu, na který navazuje samotný vývoj a testování. Sprint je ukončen předáním a uvedením Sprintu do provozu. Každý Sprint je tak vymezen dílčí smlouvou o dílo; tam, kde se v této Smlouvě hovoří o Sprintu, je tím myšlena dílčí smlouva o dílo a naopak.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Zhotovitel se zavazuje postupně vyvíjet a implementovat Software ve Sprintech za podmínek a za cenu stanovenou v této Smlouvě. Objednatel se zavazuje Sprinty včetně případné Dokumentace převzít a uhradit za jejich provedení Zhotoviteli odměnu za podmínek a ve výši dohodnuté v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.2
Smluvní strany se zavazují dohodnout obsah Sprintu v průběhu vývoje Softwaru. Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se Sprinty a vztahy z nich řídit touto Smlouvou a podmínkami stanovenými v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3
Sprint bude Smluvními stranami definován alespoň těmito údaji:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.1
obsahovou definicí Sprintu, tedy požadavky Objednatele na novou funkcionalitu či na změnu předcházející funkcionality Softwaru, opravu chyb a podobně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.2
odhad časové náročnostina realizaci Sprintu, tedy hodinová doba práce potřebná k tomu, aby došlo k dokončení Sprintu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.3
termín realizace, respektive datum dokončení a předání Sprintu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.3.4
zda bude Sprint obsahovat Dokumentaci a v jakém rozsahu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.4
Sprint může být dále definován těmito údaji:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.4.1
odměnou Zhotovitele za realizaci Sprintu. V takovém případě se za učení odměny považuje takto dohodnutá odměna namísto odměny dohodnuté v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.4.2
maximální částkou odměny Zhotovitele za realizaci Sprintu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Uzavření dílčí smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Za Objednatele je oprávněna dílčí smlouvu uzavřít, tedy Sprint definovat, zaslat návrh Sprintu Zhotoviteli a jednat o podmínkách Sprintu, pouze pověřená osoba (dále jen „Pověřená osoba Objednatele“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Za Pověřenou osobu Objednatele se považuje:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2.1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.3
Dílčí smlouva vzniká potvrzením návrhu Sprintu pověřenou osobou Zhotovitele (dále jen „Pověřená osoba Zhotovitele“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.4
Za Pověřenou osobu Zhotovitele se považuje:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.4.1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.5
Potvrzení Sprintu s uvedením jiné ceny je považováno za protinávrh. Potvrzení Sprintu s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Místo plnění
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.1
Software, respektive jednotlivé Sprinty, budou dodány a implementovány
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Práva a povinnosti Objednatele
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli a jeho zaměstnancům veškerou potřebnou součinnost pro to, aby Zhotovitel mohl splnit své povinnosti podle této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Objednatel se zavazuje zajistit zaměstnancům Zhotovitele všechny potřebné přístupy, zejména vstup do svých prostor a k technickým prostředkům v rozsahu, který bude nutný ke splnění povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
Objednatel se zavazuje zajistit zaměstnancům Zhotovitele vhodné, hygienické a bezpečné podmínky pro činnosti, které budou vykonávány v sídle Objednatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.4
Dokumenty vytvořené Zhotovitelem za účelem splnění této Smlouvy (například analytické dokumenty, návrh softwarové architektury, zdrojové kódy) patří k know-how Zhotovitele. Objednatel se zavazuje vynaložit veškeré možné úsilí k tomu, aby se tyto dokumenty nedostaly do dispozice třetích osob.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.5
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli informace a dokumenty nezbytné pro plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že je výlučně na posouzení Objednatele, zda je k poskytnutí informací či dokumentů třeba uzavření zvláštní smlouvy k převzetí závazku mlčenlivosti. Odmítne-li Objednatel poskytnout informace či dokumenty, které budou dle Zhotovitele potřebné k řádnému splnění předmětu této Smlouvy či k dokončení Sprintu, má Zhotovitel právo od této Smlouvy či od dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy odstoupit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.6
Objednatel se zavazuje během vývoje Softwaru za účelem předejití škodám pravidelně denně provádět zálohu dat.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Práva a povinnosti Zhotovitele
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Zhotovitel je povinen při plnění povinností dle této Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečností opatření, o kterých budou Objednatelem informováni. Zhotovitel odpovídá za to, že o těchto opatřeních informuje své zaměstnance.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3
Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, které mu Objednatel sdělí. Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Objednatel trvá. V takovém případě Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku takového pokynu. Není-li možné takový pokyn splnit, má Zhotovitel právo od této Smlouvy či od dílčí smlouvy uzavřené na základě této Smlouvy odstoupit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Předání díla
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Zhotovitel se zavazuje Objednatele informovat o připravenosti dodat Sprint. Smluvní strany se zavazují poskytnout si potřebnou součinnost k tomu, aby mohlo dojít k jeho předání.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Zhotovitel před předáním předvede Objednateli, že předávaný Sprint je funkční, bez vad bránících jeho užití k dohodnutým účelům.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
Objednatel má
pracovních dnů k tomu, aby Software odzkoušel a vytkl Zhotoviteli vady. Nevytkne-li Objednatel v této lhůtě vady, má se zato, že je dílo (Sprint) bez vad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.4
Má-li dílo (Sprint) vady, zavazuje se Zhotovitel vady odstranit podle své volby buď ve lhůtě
kalendářních dnů ode dne vytknutí vad, nebo v rámci následujícího Sprintu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Autorské právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Smluvní strany se dohodly, že předáním Sprintu nabývá Objednatel oprávnění užívat Software jakožto předmět autorskoprávní ochrany jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu, ledaže je v této Smlouvě uvedeno jinak (dále též jen „Licence“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Objednatel
je oprávněn upravovat či jinak měnit Software a spojovat jej s jinými programy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.3
Objednatel
oprávněn zasahovat do Softwaru a dalších předaných materiálů,
oprávněn jej rozmnožovat neomezeným způsobem,
oprávněn jej předávat třetím osobám a umožnit jeho použití třetími osobami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.4
Licence je udělena k užití pouze těmito osobami:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.4.1
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.5
Cena za udělení Licence je již zahrnuta v ceně díla v čl. 9. této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Odměna bude určena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Odměna
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za činnost podle této Smlouvy odměnu ve výši
+ slovy
za jednu odpracovanou
(dále jako „Odměna“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Doba strávená prací na Sprintu (a tedy i Odměna) musí být přiměřená rozsahu a náročnosti daného Sprintu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.3
Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyúčtování Odměny obsahující popis činnosti spolu s uvedením doby, kterou touto činností strávil.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.4
Odměna bude vyúčtována vždy společně za každý kalendářní měsíc na základě faktury.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.5
Zhotovitel
plátcem DPH. Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH. Ke všem cenám bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů platných k datu zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění je den akceptace plnění.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Odpovědnost za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
10.1
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Smluvní strany tímto ujednávají limitaci náhrady škody neúmyslně způsobené Zhotovitelem Objednateli porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě do celkové výše
+ slovy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.3
Objednatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Zhotovitele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Zhotovitelem porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě v souvislosti s plněním této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle odstavce 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.2
V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 14.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jedno porušení uvedené povinnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.3
Zaplacení smluvní pokuty
nárok druhé Smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12
Odstoupení od Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1
Objednatel má právo od této Smlouvy nebo od dílčích smluv o dílo odstoupit v případě, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1.1
Zhotovitel je v prodlení s dokončením Sprintu delším než
dní;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1.2
Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.1.3
Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.2
Zhotovitel má právo od této Smlouvy nebo od dílčích smluv o dílo odstoupit v případě, že:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.2.1
Objednatel je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.2.2
Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednatele a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.2.3
Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.3
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13
Vypořádání při odstoupení od Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.1
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká udělené Licence k předmětu této Smlouvy, Licence tak v případě odstoupení od Smlouvy nadále trvá. Pokud by se ukázalo, že je toto ustanovení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu neplatné, zavazuje se Zhotovitel udělit licenci k dodanému Softwaru a Dokumentaci podle této Smlouvy ve stejném rozsahu, v jakém byla Objednateli na základě této Smlouvy udělena.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.2
Jestli některá ze stran odstoupí od Smlouvy, jsou strany povinny vzájemně se vypořádat takto:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.2.1
Zhotovitel se zavazuje předat veškeré dokončené nebo rozpracované Sprinty, včetně veškeré dohodnuté Dokumentace ve stavu, v jakém se ke dni odstoupení nacházejí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.2.2
Zhotovitel se zavazuje nejpozději do
dnů ode dne odstoupení od Smlouvy provést vyúčtování a sdělit Objednateli část dosud neuhrazené Odměny. Současně je Zhotovitel povinen doložit Objednateli oprávněnost Odměny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14
Důvěrnost
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1.2
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1.3
cenovou politiku Objednatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1.4
marketingovou strategii Objednatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1.6
způsob fungování podniku Objednatele,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jen „Důvěrná informace“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.2.1
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.4
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.5
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vložit doložku vyšší moci?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
16.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.