Erstellen Sie návrh na určení otcovství na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Anleitung

Matkou dítěte je žena, která je porodila. Otcovství se ale určuje na základě právních domněnek. Právní úprava je obsažena v § 776 a následující občanského zákoníku. Pokud žádná z domněnek nevede k určení otcovství, tak může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Toto právě řeší tento vzor.

Podle zákona se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. K prokázání naplnění této domněnky bude vedeno dokazování. Lze provést i zkoušku DNA. 

S tímto řízením je ze zákona spojeno řízení o péči o nezletilého a určení výživného. Proto bude řízení vedeno i ve vztahu ke zjištění poměrů dítěte, majetkových poměrů rodičů a soud bude muset rozhodnout, v čí péči dítě bude a stanoví výživné.

Návrh podává
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Název soudu:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ulice a č. p.:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Město a PSČ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dne
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nezletilý:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pohlaví
, datum narození
, bytem
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Matka
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Matka“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Domnělý otec
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Domnělý otec“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Věc: Návrh domnělého otce na určení otcovství
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_________________________________________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Přílohy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Doklad o příjmech otce
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodný list nezletilého
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Určení otcovství
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podle zákona platí, že nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Přitom se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti (rozhodná doba).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
K určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku nedošlo, proto podávám tento návrh.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S matkou jsem se seznámil
. Náš vztah se stal intimním. Zhruba v 
jsem zjistil, že je matka těhotná.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Protože jsem v rozhodné době s matkou souložil, jsem přesvědčen, že jsem otcem já. Žádné závažné okolnosti přitom moje otcovství nevylučují.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Výzva k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Vyzval jsem matku k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem. Ta
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pevně věřím, že matka mé otcovství v řízení před soudem potvrdí. V případě, že jej popře, navrhuji, aby byl soudem ustanoven znalec z oboru zdravotnictví, odvětví genetika, ke zjištění mého otcovství.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Důkazy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
rodný list dítěte
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
svědecká výpověď matky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
svědecká výpověď domnělého otce
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Úprava péče a stanovení výživného
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podle § 422 z. z. ř. s. je s řízením o určení otcovství spojeno řízení o péči o nezletilé dítě a o výživě nezletilého dítěte. Z tohoto důvodu uvádím následující.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____ žije v současné době
. Nezletilý
zdravotní potíže. Měsíční náklady na nezletilého činí pravidelně
+ slovy
, sestávají z
a jsou hrazeny tak, že
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Znáte podrobnosti o zaměstnání druhého rodiče?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
zaměstnán jako
u
a můj průměrný čistý měsíční příjem činí
+ slovy
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Podrobnosti o zaměstnání a měsíčních příjmech matky neznám a žádám proto soud, aby tyto skutečnosti zjistil u příslušných správních orgánů a případně vyžádal od zaměstnavatele příslušná potvrzení o výši průměrné čisté měsíční mzdy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Důkazy:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
doklad o příjmech otce
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Petit
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
r o z s u d e k :
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Určuje se, že _____, nar. _____, je otcem nezletilého dítěte, kterým je _____, nar. _____, z matky, kterou je _____, nar. _____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje do
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou
+ slovy
měsíčně splatnou vždy do každého
. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci rozhodnutí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý
týden v roce od
od
hodin do
do
hodin
, a dále každý rok
, a to konkrétně od
od
hodin do
do
hodin.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci žádat náhradu nákladů řízení?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.