Erstellen Sie Uplatnění náhrady škody způsobené krizovými opatřeními kostenlos

Diese Vorlage wurde erstellt von: Ondřej Strava, advokát, Ondřej Strava, advokát

Anleitung

Vážení klienti,

jak asi víte, situace kolem náhrady škody způsobené krizovými opatřeními vlády je v tuto chvíli velmi nepřehledná. Vláda se snaží svými prohlášeními od uplatňování náhrad odradit, právními kličkami se pak snaží odpovědnosti zprostit.  Skutečností je, že krizový zákon nárok na náhradu škody výslovně přiznává (viz příslušná ustanovení zde). Výklady toho, jak široká má náhrada škody být, se však často různí, a to i mezi odborníky. Je pravděpodobné, že stát bude všechny uplatněné náhrady zamítat a budete se s nimi muset obrátit na soud. Jak budou soudy postupovat, je v tuhle chvíli zcela nepředvídatelné. Je možné, že poctivým a řádně doloženým nárokům vyhoví, je také možné, že je budou zcela či zčásti zamítat s poukazem na mimořádné okolnosti. Je nutno počítat s tím, že řízení budou trvat roky.


K uplatnění nároku přistupujte zodpovědně. Nároky je potřeba řádně podložit. U náhrady skutečných škod vše vyčíslit a zdokumentovat (např. zkažené zboží, marně vyplacené mzdy, marně vynaložené náklady na pořádání akce apod.) U ušlého zisku je situace ještě složitější, nelze uplatňovat ušlý zisk, který byste měly v případě neexistence epidemie. Je potřeba odhadnout a doložit, jaký zisk byste měli za epidemického stavu v případě, že by vláda nepřijala omezující opatření. Zároveň je potřeba doložit, že jste vzniku škody nemohli předejít opatřeními na své straně. Od nároku je vhodné odečíst i částky, které jste čerpali jako pomoc v mimořádné situaci (např. z programu na kompenzaci mezd). Nárok je potřeba uplatnit do 6 měsíců od okamžiku, kdy jste se o škodě dozvěděli.


Z hlediska dobrých mravů pak apeluji na uplatňování pouze těch škod, na jejichž náhradu máte nárok i podle svého svědomí. Mějte na mysli, že krizová opatření přes všechny své chyby slouží k ochraně zdraví a životů našich spoluobčanů a že pokud by měl stát hradit všechny škody, může se dostat do obrovských rozpočtových problémů, které by se k Vám vrátily jako bumerang.


Důrazně doporučuji při uplatňování náhrady spolupracovat s účetním, daňovým poradcem a advokátem.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici.

Ondřej Strava, advokát

 

Úřad vlády ČR
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zdravotnictví
Nábřeží Edvarda Beneše 4
Nad Štolou 936/3
Palackého náměstí 375/4
118 01 Praha 1
P. O. BOX 21
128 01 Praha 2
170 34 Praha 7
Žádost bude zaslána
Věc: uplatnění náhrady škody dle krizového zákona
Poškozený je 
Poškozený:
Název firmy: Název firmy
Sídlo: sídlo
IČ: IČO
v zastoupení jméno a příjmení
dne
1
Uplatnění náhrady škody
1.1
Dle § 36 odst. 1 krizového zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními.
1.2
V době nouzového stavu vyhlášeného v roce 2020 v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 nebo Covid-19) přijala vláda České republiky usneseními vlády krizová opatření na základě krizového zákona a Ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví mimořádná opatření, která se týkají zákazu volného pohybu osob na území České republiky, opatření v oblasti cest do a ze zahraničí, opatření na státních hranicích České republiky, opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí, opatření v oblasti maloobchodu, opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí a omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv. Všechny tyto akty mají povahu krizového opatření ve smyslu § 2 písm. c) krizového zákona.
1.3
Činnost poškozeného spočívá v . Krizovými opatřeními jelikož nemohl např. provozovat restauraci, uspořádat divadelní představení apod.. V důsledku , tedy v přímé souvislosti s krizovými opatřeními, mu vznikla škoda. Pokud by krizová opatření v této podobě přijata nebyla, škoda by mu nevznikla.
1.4
Škodou dle § 36 odst. 1 se ve smyslu § 2984 občanského zákoníku rozumí újma na jmění. Náhrada újmy na jmění zahrnuje dle § 2952 občanského zákoníku skutečnou škodu, ušlý zisk a škodu spočívající ve vzniku dluhu.
1.5
Poškozený tímto dle § 36 odst. 5 krizového zákona uplatňuje náhradu .Škoda je vyčíslena v příloze tohoto podání v částce, v níž škodě nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze rozumně požadovat. Příloha zároveň obsahuje jednu nebo několik z následujících položek:
1.5.1
vyjádření výše škody a související doklady a určení dne, kdy se poškozený o škodě dozvěděl
1.5.2
popis opatření provedených k zabránění či zmenšení škody a související doklady
1.5.3
popis skutečností ponižující výši škody a související doklady
1.6
Dle § 36 odst. 5 krizového zákona se nárok na náhradu škody uplatňuje u příslušného orgánu krizového řízení. Vzhledem k nepřehledné právní situaci uplatňuje poškozený tento nárok zároveň u Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR.
1.7
Částku ve výši odpovídající v příloze uplatněné náhradě škody požaduje poškozený zaslat do 30 dnů ode dne doručení tohoto podání na svůj bankovní účet číslo.
2
Doplňující informace
2.1
Poškozený prohlašuje, že všechny skutečnosti jím uvedené v tomto dokumentu a jeho přílohách jsou pravdivé a že nezamlčel žádné podstatné skutečnosti.
2.2
Poškozený si uvědomuje, že krizová opatření byla přijata ve snaze ochránit společnost před dopady epidemie, především před dopady na život a zdraví nejcitlivější skupiny obyvatel. Zároveň však má za to, že negativní ekonomické dopady takových opatření nelze přenášet na část obyvatel jinou, tedy vybrané fyzické a právnické osoby. Je nezbytné, aby tyto náklady nesla nerozdílně celá společnost prostřednictvím státu. Ze znění ustanovení § 36 krizového zákona o náhradě škody lze přitom odvodit, že i Parlament coby suverénní zákonodárce souhlasil s tím, aby škody způsobené krizovými opatřeními v mimořádných situacích nesl stát.
2.3
Toto podání je zároveň předžalobní výzvou k plnění ve smyslu § 142a občanského soudního řádu. V případě, že náhrada škody nebude uhrazena do 30 dní ode doručení tohoto podání, nebo do jiné přiměřené lhůty sdělené adresovaným orgánem, bude se poškozený domáhat náhrady v řízení u soudu, čímž dojde k navýšení požadované částky o úroky z prodlení a náhradu souvisejících nákladů.
Příloha: vyjádření výše škody, uvedení důvodů a souvisejících skutečností a podkladů
......................................
_____
_____
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Ondřej Strava, advokát | Ondřej Strava, advokát
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.