Erstellen Sie Kupní smlouvu na míru

Diese Vorlage wurde erstellt von: Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Anleitung

  • Použijte, pokud prodáváte nebo kupujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • V případě, že „kupujete“ software, použijte Licenční smlouvu.
  • Pokud si necháváte vytvářet nějakou věc „na zakázku“, použijte Smlouvu o dílo.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Kupní smlouva na nemovitost

Chci převést
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci převést
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
TATO KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Prodávajícím je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Prodávající“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupujícím je
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Jméno:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Datum narození:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Rodné číslo:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Trvalé bydliště:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Telefon:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
E-mail:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(dále jako „Kupující“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „ Smluvní strany “ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chci převést
1
Definice
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
1.2
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2
Předmět Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
2.1
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3
Kupní cena
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.1
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
3.2
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Kupní cena je částkou konečnou.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4
Platební podmínky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.2
Kupní cena je splatná
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5
Prohlášení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.1
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.2
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.3
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.4
Věc nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a výkon vlastnických práv k předmětné Věci není jakkoli omezen.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.5
Věc není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nadace nadačního fondu či jiného právního subjektu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.6
Nebyla k vymožení pohledávky za Prodávajícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí ani se Prodávající nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
5.7
Neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v Katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci vedena žádná poznámka či plomba.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6
Předání věci
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.1
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.2
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
6.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající je povinen Věc vyklidit a vyklizenou ji předat Kupujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prodávajícím a Kupujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7
Katastr nemovitostí
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8
Daně a poplatky
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.1
Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že poplatníkem daně z převodu Věci je Kupující.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
8.2
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9
Vady Věci
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.1
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.3
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.4
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
9.5
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo na odstoupení od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10
Odstoupení od Smlouvy
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.1
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
10.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11
Smluvní pokuta
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.1
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
11.2
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
12
Odpovědnost za škodu
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13
Vyšší moc

Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.

Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14
Rozhodné právo
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15
Závěrečná ustanovení
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
dne
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____________________________________.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení kupní ceny (kvitanci)?
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 199 Kč (238,80 Kč mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.